• Подаване на жалба
 • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Стратегия на Европейския омбудсман - „С поглед към 2019 г.“

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Предговор

Институцията омбудсман в цял свят е символ на демокрацията и върховенството на закона. Тя служи не само като независим контрол на правомощията на правителството и публичната администрация, но и като посредник, чрез който жалбите на гражданите да бъдат чути и правата им — защитени от независима, достъпна и безпристрастна служба, която не е част от традиционната съдебна система.

Нейното създаване в Европейския съюз по силата на Договора от Маастрихт от 1992 г. имаше за цел да задълбочи демократичната легитимност на институциите на ЕС. Тя беше също признание за нарастващото влияние на тези институции върху всекидневния живот на гражданите на държавите членки, откъдето следва необходимостта да се гарантира, че институционалните правомощия няма да бъдат използвани по несправедлив, неоправдан и произволен начин.

Службата на Европейския омбудсман скоро ще навлезе в своите трето десетилетие и миналата година аз имах честта да бъда избрана за омбудсман от Европейския парламент като приемник на Якоб Сьодерман и проф. Никифорос Диамандурос.

Моите предшественици съдействаха за това, администрацията на ЕС да добие по-пълна представа за новата институция. Благодарение на уменията и влиянието си, както и на подкрепата на високо компетентния и всеотдаен персонал, те постигнаха значителни подобрения в ефективността, прозрачността и почтеността на публичната администрация. Освен това те осигуриха компенсации за хиляди хора, членове на гражданското общество и предприятия, които не са били добре обслужени от институциите на ЕС.

Моята роля и амбиция сега е да издигна службата на Европейския омбудсман до следващото равнище на влияние, значимост и ефективност. Стратегията, изложена на настоящите страници, е насочена към постигане на това през периода до 2019 г. и е резултат от много месеци на диалог не само с моя персонал, но и с много представители на гражданското общество и стопанския сектор, ръководители на институциите на ЕС и с Европейския парламент. Тя си поставя за цел да използва нашите ресурси по подчертано стратегически начин, като идентифицира онези области от публичната администрация на ЕС, където можем да бъдем най-ефективни.

Емили О'Райли

Ноември 2014 г.

1. Мисия и общ преглед на функциите

Нашата мисия е да служим на демокрацията, като работим с институциите на Европейския съюз за създаване на по-ефективна, по-отговорна, по-прозрачна и по-етична администрация.

Как постигаме това

Независимостта на омбудсмана е гарантирана от Договорите.

При нас работят висококвалифицирани и ползващи няколко езика служители, които проверяват жалбите на гражданите срещу институциите на ЕС и осигуряват компенсация, когато е уместно.

Освен това омбудсманът разследва въпроси с голямо обществено значение или принципни въпроси чрез проверки по собствена инициатива.

В допълнение омбудсманът съдейства за развитието на добра административна практика в институциите на ЕС чрез достигане до по-широк кръг с помощта на насоки и кодекси за добри практики, както и чрез специални доклади до Европейския парламент.

Хартата на основните права утвърждава правото на гражданите на ЕС да подават жалби до омбудсмана. Дружества, асоциации и граждани на трети държави, пребиваващи в ЕС, също се ползват с това право. Омбудсманът може да разглежда жалби относно нарушения на права по Хартата, както и други случаи на лошо управление. По този начин Омбудсманът утвърждава правата на гражданите, като им помага да разберат своите основни права. Освен правото на добро управление гражданите имат право да знаят какво правят институциите на ЕС (прозрачност) и право да участват в техните дейности. Следователно омбудсманът има основен принос към задачата да се осигури прилагането и защитата на всички тези права от институциите на ЕС.

На последно място, омбудсманът насърчава добро управление и добра култура на обществените услуги, като помага на администрацията на ЕС да работи открито, ефективно и почтено.

Прилагане на принципите в практиката

Стараем се да прилагаме на практика съветите, които даваме на другите. Това включва признаване на собствените ни грешки, приветстване на контрола и готовност да се учим от опита.

В рамката на всички наши дейности са залегнали пет ръководни принципа — както вътрешни, така и външни:

 • Почтеност
 • Отговорност
 • Диалог
 • Служене
 • Справедливост

Ангажимент към нашите служители

Поставяме си за цел да осигурим положителна и насърчаваща сътрудничеството работна среда, в която към всеки човек се отнасят достойно и с уважение и в която всеки има възможността да следва амбициите си за професионално развитие в съответствие с нуждите и задълженията на институцията.

2. Стратегията

Стратегията е многоцелева. Тя

 • поставя високи цели, които службата на омбудсмана се старае да постигне чрез различните си конкретни дейности[1].
 • предлага многогодишна рамка за икономично, ефикасно и ефективно използване на човешките и финансовите ресурси, предоставени на Службата от бюджетния орган.
 • представлява набор от критерии, по които външните заинтересовани страни да оценяват нашите резултати и да търсят отговорност от нас.

Нашите стратегически цели

Нашата стратегия е съчетание от три взаимно подсилващи се цели.

Поставяме си за цел да утвърдим своята значимост в ЕС и сред нашите заинтересовани страни; поставяме си за цел да осигурим голяма прозрачност на омбудсмана и на Службата в подкрепа на нашата мисия; поставяме си за цел да упражняваме реално и положително въздействие върху администрацията на ЕС.

Тези цели се подпомагат от вътрешната цел за ефикасност.

Нашите стратегически цели

Цел 1 – осигуряване на адекватност

Искаме да добавим стойност за гражданите и за други заинтересовани страни, като се съсредоточим върху важни въпроси на системата, които са най-значими за техните интереси и проблеми.

Приоритети
 • 1. Засилване на нашата функция като признат, надежден и независим орган по въпроси, свързани с правомощията на омбудсмана, като изпълняваме водеща роля по отношение на прозрачността, отговорността и почтеността.
 • 2. Установяване на добри връзки с нашите заинтересовани страни и търсене на техните мнения.
 • 3. Публично и активно участие в европейските дебати и политически процеси, винаги когато правомощията и компетентността на омбудсмана осигуряват добавена стойност.
 • 4. Сътрудничество с международни мрежи и организации за установяване на най-високи стандарти и най-добри практики, например във връзка с човешките/основните права, или с правителствени въпроси, напр. подаване на сигнали за нарушения и конфликти на интереси.
 • 5. Задълбочаване на способността ни да разбираме променящата се динамика на Европейския съюз и политическия, социалния, икономическия и правния контекст, в който работим.

Цел 2 – постигане на по-голямо въздействие

Искаме да постигнем значителна промяна на качеството на работата на институциите на ЕС, като действаме като двигател на промяната във важни области.

Приоритети

1. Проактивно идентифициране на областите от важно стратегическо значение и насочване на подходящи ресурси към изследването на проблеми на системата, по-специално чрез проверки по собствена инициатива.

2. Разработване на интегрален подход към стратегическите проверки въз основа на компетентността в различни сектори на службата на омбудсмана.

3. Разработване на инструменти, които дадат възможност за по-систематични и по-задълбочени последващи действия по резултатите от препоръките и бележките на омбудсмана.

4. Засилване и укрепване на сътрудничеството и диалога с институциите на ЕС и други заинтересовани страни в подкрепа на препоръките на омбудсмана.

5. Оползотворяване по подходящ и разумен начин на пълния обхват от Статута на омбудсмана чрез използване на всички инструменти и опции, с които разполагаме, в зависимост от случая.

Цел 3 – запазване на голяма прозрачност

Искаме да увеличим възможностите си за въздействие. Осведомеността на широката общественост и институциите за омбудсмана трябва да бъде по-голяма и по-подробна.

Приоритети

1. Стратегическо използване на комуникационния ни капацитет за информиране на широката общественост, основните целеви аудитории и други заинтересовани страни.

2. Разработване на онлайн инструменти и канали като по-ефективни средства за комуникация.

3. Поемане на по-всеобхватни и по-стратегически ангажименти към Европейския парламент и неговите комисии по широк кръг въпроси от взаимен интерес, като същевременно запазваме независимостта си.

4. Сътрудничество с европейската мрежа на омбудсманите при комуникацията с гражданите.

5. Идентифициране и развитие на красноречиви и авторитетни представители на Службата, способни да представляват омбудсмана на важни събития и конференции, които освен това могат да откриват възможности за работа в мрежа и за достигане до по-широка аудитория.

Цел 4 – подобряване на ефикасността

Искаме да използваме ресурсите си за постигане на възможно най-добри резултати.

Приоритети

1. Гарантиране, че бюджетните средства на омбудсмана се използват в съответствие със стратегията.

2. Гарантиране, че всичките ни вътрешни процеси и звена, включително ИТ системите, работят с максимално възможната ефективност и ефикасност.

3. Разработване на интелигентни, гъвкави и солидни работни практики с оглед приоритизиране и решаване на жалбите по възможно най-бърз и ефикасен начин.

4. Насърчаване на вътрешна култура на прозрачност, етичност, иновации и служба за гражданите.

5. По-нататъшно развиване на Службата като атрактивно, динамично и важно място за работа за мотивирани, талантливи и амбициозни хора, като се осигури водещо място в стратегията ни на нашите добре разработени и обезпечени политики в областта на човешките ресурси.

3. Изпълнение и оценяване

Конкретни действия за постигането на горепосочените цели и приоритети ще бъдат планирани и оценявани ежегодно чрез процедурите за изготвяне на Годишния план за управление (ГПУ) и Годишния доклад за дейността (ГДД). През периода, включен в обхвата на настоящата стратегия, процедурата за изготвяне на ГПУ ще бъде, както следва:

През есента омбудсманът издава насоки за дейностите през предстоящата година въз основа на целите и приоритетите на стратегията. В тези насоки се посочват финансовите и човешките ресурси, които се очаква да бъдат на разположение на Службата. С оглед на насоките, ръководителите на оперативните звена предлагат конкретни действия и обясняват

 • как предложените действия ще допринесат за постигането на целите и приоритетите на стратегията;
 • ресурсите, необходими за тяхното осъществяване; и
 • как ще се осигурят необходимите ресурси (по-специално и когато е необходимо, чрез повишаване на ефективността и/или чрез намаляване на ресурсите, отделени за други дейности).

След вътрешно обсъждане и съгласуване омбудсманът взема решение относно ГПУ.

Оценка, измерване и отчитане

С първата стратегия бяха установени редица ключови показатели за ефективност (КПИ), свързани с целите. Изготвена бе таблица с резултати на шестмесечна и годишна основа, като резултатите бяха отчетени в ГДД.

Опитът с КПИ и таблицата е много положителен. Те доказаха своята ефективност за целите на вътрешното управление и външното отчитане чрез ГДД.

КПИ трябва да бъдат преразгледани, за да се вземат предвид целите и приоритетите на настоящата стратегия. С цел да се осигури полезността и адекватността на новите КПИ, преди да бъдат публикувани на уебсайта на омбудсмана едновременно с ГПУ за 2015 г., те ще бъдат грижливо съставени и подложени на задълбочени вътрешни консултации.

4. Преразглеждане

Стратегията ще бъде преразгледана в средносрочен план след обществена консултация.