• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Стратегия

Стратегия на мандата

Стратегия на Европейския омбудсман - „С поглед към 2019 г.“

Институцията омбудсман в цял свят е символ на демокрацията и върховенството на закона. Тя служи не само като независим контрол на правомощията на правителството и публичната администрация, но и като посредник, чрез който жалбите на гражданите да бъдат чути и правата им — защитени от независима, достъпна и безпристрастна служба, която не е част от традиционната съдебна система.

Нейното създаване в Европейския съюз по силата на Договора от Маастрихт от 1992 г. имаше за цел да задълбочи демократичната легитимност на институциите на ЕС. Тя беше също признание за нарастващото влияние на тези институции върху всекидневния живот на гражданите на държавите членки, откъдето следва необходимостта да се гарантира, че институционалните правомощия няма да бъдат използвани по несправедлив, неоправдан и произволен начин.

Службата на Европейския омбудсман скоро ще навлезе в своите трето десетилетие и миналата година аз имах честта да бъда избрана за омбудсман от Европейския парламент като приемник на Якоб Сьодерман и проф. Никифорос Диамандурос.

Моите предшественици съдействаха за това, администрацията на ЕС да добие по-пълна представа за новата институция. Благодарение на уменията и влиянието си, както и на подкрепата на високо компетентния и всеотдаен персонал, те постигнаха значителни подобрения в ефективността, прозрачността и почтеността на публичната администрация. Освен това те осигуриха компенсации за хиляди хора, членове на гражданското общество и предприятия, които не са били добре обслужени от институциите на ЕС.

Моята роля и амбиция сега е да издигна службата на Европейския омбудсман до следващото равнище на влияние, значимост и ефективност. Стратегията, изложена на настоящите страници, е насочена към постигане на това през периода до 2019 г. и е резултат от много месеци на диалог не само с моя персонал, но и с много представители на гражданското общество и стопанския сектор, ръководители на институциите на ЕС и с Европейския парламент. Тя си поставя за цел да използва нашите ресурси по подчертано стратегически начин, като идентифицира онези области от публичната администрация на ЕС, където можем да бъдем най-ефективни.

Емили О'Райли

Ноември 2014 г.

Прочетете още...