• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Statut

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Odluka Europskog Parlamenta o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana(1) 

Europski Parlament,

uzimajući u obzir Ugovore o osnivanju Europskih zajednica, posebno članak 195. stavak 4. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i članak 107.d. stavak 4. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir mišljenje Komisije,

uzimajući u obzir odobrenje Vijeća,

budući da bi trebalo utvrditi pravila i opće uvjete koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana u skladu s odredbama Ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica;

budući da bi trebalo utvrditi uvjete pod kojima se pritužba može uputiti Europskom ombudsmanu, kao i odnose između obnašanja dužnosti Europskog ombudsmana i sudskih ili upravnih postupaka;

budući da Europski ombudsman, koji može isto tako djelovati na vlastitu inicijativu, mora imati pristup svim sredstvima potrebnim za obnašanje svojih dužnosti; budući da su u tom smislu institucije i tijela Zajednice dužne pružiti Europskom ombudsmanu na njegov zahtjev sve podatke koje on od njih zahtijevai ne dovodeći u pitanje obvezu Europskog ombudsmana da ne otkriva te podatke; budući da bi pristup klasificiranim podacima ili dokumentima, a posebno dokumentima osjetljive prirode u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001(2) trebalo biti u skladu s pravilima o sigurnosti dotične institucije ili tijela Zajednice; budući da bi institucije ili tijela koje dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente kao što je spomenuto u prvom podstavku članka 3. stavka 2. trebale obavijestiti Europskog ombudsmana o takvoj klasifikaciji podataka i dokumenata; budući da bi se za provedbu pravila iz prvog podstavka članka 3. stavka 2. Europski ombudsman unaprijed trebao dogovoriti s dotičnom institucijom ili tijelom o uvjetima postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima i drugim podacima koji podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne, budući da ako Europski ombudsman smatra da tražena pomoć nije osigurana, on obavještava Europski parlament, koji podnosi odgovarajuće predstavke;

budući da je potrebno utvrditi postupke koji će se slijediti u slučaju da istrage Europskog ombudsmana otkriju slučajeve nepravilnosti u postupanju; budući bi također trebalo predvidjeti podnošenje sveobuhvatnog izvješća Europskog ombudsmana Europskom parlamentu na kraju svakoga godišnjeg zasjedanja;

budući da su Europski ombudsman i njegovo osoblje dužni postupati povjerljivo sa svim podacima koje su saznali tijekom obnašanja svojih dužnosti; budući da je Europski ombudsman, međutim, dužan obavijestiti nadležna tijela o činjenicama za koje smatra da se bi se mogle odnositi na kazneno pravo i koje su mu postale poznate tijekom njegovih istraga;

budući da bi u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom trebalo osigurati odredbe za mogućnost suradnje između Europskog ombudsmana i tijela istog tipa u određenim državama članicama;

budući da Europski parlament imenuje Europskog ombudsmana na početku svojeg mandata i za cijelo trajanje svojeg mandata, pri čemu ga izabire među osobama koje su državljani Unije i imaju sve potrebne uvjete nezavisnosti i stručnosti;

budući da bi trebalo utvrditi uvjete za prestanak dužnosti Europskog ombudsmana;

budući da Europski ombudsman mora izvršavati svoje dužnosti potpuno nezavisno i, prilikom stupanja na dužnost, svečano prisegnuti pred Sudom Europskih zajednica da će tako djelovati; budući da bi trebalo utvrditi aktivnosti koje nisu u skladu s dužnostima Europskog ombudsmana, kao i primitke s osnove rada, povlastice i imuniteti Europskog ombudsmana;

budući da bi trebalo donijeti odredbe u vezi s dužnosnicima i službenicima tajništva Europskog ombudsmana koji mu pomažu, te s time povezan proračun; budući da bi sjedište Europskog ombudsmana trebalo biti sjedište Europskog parlamenta;

budući da bi Europski ombudsman trebao donijeti provedbene odredbe za ovu Odluku; nadalje, budući da bi trebalo utvrditi određene prijelazne odredbe za prvog Europskog ombudsmana imenovanog nakon stupanja na snagu Ugovora o Europskoj uniji,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

1.    U skladu s člankom 195. stavkom 4. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i člankom 107.d) stavkom 4. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, pravila i opći uvjeti koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana određuju se ovom Odlukom.

2.    Europski ombudsman obnaša svoje dužnosti u skladu s ovlastima koje su Ugovorima dodijeljene institucijama i tijelima Zajednice.

3.    Europski ombudsman ne smije intervenirati u postupcima pred sudovima ili dovoditi u pitanje osnovanost odluka suda.

Članak 2.

1.    U okviru gore spomenutih Ugovorâ i uvjeta koji su u njima utvrđeni, Europski ombudsman pomaže u otkrivanju nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Zajednice, s iznimkom Suda i Prvostupanjskog suda koji djeluju u svojoj sudbenoj ulozi, te daje preporuke kako bi se takvo postupanje zaustavilo. Radnje drugih tijela ili osoba ne mogu biti predmet pritužbe Europskom ombudsmanu.

2.    Svaki građanin Unije ili svaka fizička ili pravna osoba koja boravi ili ima sjedište u državi članici Unije može neposredno ili putem zastupnika u Europskom parlamentu uputiti pritužbu Europskom ombudsmanu u pogledu slučaja nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Zajednice, s iznimkom Suda i Prvostupanjskog suda koji djeluju u svojoj sudbenoj ulozi. Europski ombudsman obavještava tu instituciju ili tijelo odmah po primitku pritužbe.

3.    U pritužbi moraju biti naznačeni podnositelj i predmet pritužbe; podnositelj pritužbe može zahtijevati da njegova pritužba ostane povjerljiva.

4.    Pritužba se podnosi u roku od dvije godine od dana kada je podnositelj pritužbe saznao za činjenice na kojima se ona zasniva i moraju joj prethoditi odgovarajuća administrativna sredstva pri dotičnim institucijama i tijelima.

5.    Europski ombudsman može savjetovati podnositelju pritužbe da je uputi drugom tijelu.

6.    Pritužbe koje su upućene Europskom ombudsmanu ne utječu na rokove za žalbe u upravnim ili sudskim postupcima.

7.    Kada Europski ombudsman mora, zbog dovršenih sudskih postupaka ili onih koji su u tijeku u vezi s činjenicama koje su mu predstavljene, proglasiti pritužbu nedopuštenom ili obustaviti postupanje po njoj, rezultati istražnih radnji koje je do tada proveo se arhiviraju.

8.    Europskom ombudsmanu se ne smije podnijeti pritužba koja se odnosi na radne odnose između institucija i tijela Zajednice i njihovih dužnosnika i drugih službenika, osim ako je osoba iskoristila sve mogućnosti podnošenja internih upravnih zahtjeva i pritužbi, posebno postupke iz članka 90. stavaka 1. i 2. Pravilnika o osoblju i ako je rok za odgovore tijela na kojega su pritužbe naslovljene istekao.

9.    Europski ombudsman što je prije moguće obavještava podnositelja pritužbe o radnjama koje je poduzeo u vezi s njegovom pritužbom.

Članak 3.

1.    Europski ombudsman na vlastitu inicijativu ili povodom pritužbe obavlja sve istražne radnje koje smatra opravdanima za razjašnjavanje sumnji u nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela Zajednice. O obavljenim radnjama obavještava tu instituciju ili tijelo, koje mu može uputiti korisne napomene.

2.    Institucije i tijela Zajednice dužni su dostaviti Europskom ombudsmanu svaki podatak koji od njih zahtijeva i omogućiti mu pristup relevantnoj dokumentaciji. Na pristup klasificiranim podacima ili dokumentima, posebno dokumentima osjetljive prirode u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 primjenjuju se pravila o sigurnosti dotične institucije ili tijela Zajednice.

Institucije ili tijela koje dostavljaju klasificirane podatke ili dokumente kao što je spomenuto u prethodnom podstavku obavještavaju Europskog ombudsmana o takvoj klasifikaciji podataka i dokumenata.

Za provedbu pravila iz prvog podstavka Europski ombudsman unaprijed dogovara s dotičnom institucijom ili tijelom uvjete postupanja s klasificiranim podacima ili dokumentima i drugim podacima koji podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne.

Dotične institucije ili tijela omogućuju pristup dokumentaciji koja potječe iz države članice i koja podliježe zaštiti tajnosti prema zakonu ili propisima samo ako je ta država članica prethodno dala suglasnost.

One omogućavaju pristup drugoj dokumentaciji koja potječe iz države članice nakon što obavijeste tu državu članicu.

U oba slučaja, u skladu s člankom 4., Europski ombudsman ne smije otkriti sadržaj takvih dokumenata.

Dužnosnici i ostali službenici institucija i tijela Zajednice moraju svjedočiti na zahtjev Europskog ombudsmana; i dalje ih obvezuju mjerodavne odredbe Pravilnika o osoblju, posebno njihova dužnost čuvanja poslovne tajne.

3.    Tijela država članica dužna su dostaviti Europskom ombudsmanu, kada god to zatraži, putem stalnih predstavništava država članica u Europskim zajednicama, sve informacije koje mu mogu pomoći pri razjašnjavanju slučajeva nepravilnosti u postupanju institucija ili tijela Zajednice, osim ako su takve informacije obuhvaćene zakonom ili propisima o tajnosti ili odredbama koje sprečavaju njihovo dostavljanje. Ipak, u potonjem slučaju predmetna država članica može dozvoliti Europskom ombudsmanu uvid u te informacije ako se obveže da ih neće otkriti.

4.    Ako pomoć koju traži nije osigurana, Europski ombudsman obavještava Europski parlament, koji podnosi odgovarajuće predstavke.

5.    U mjeri u kojoj je to moguće, Europski ombudsman traži rješenje zajedno s dotičnom institucijom i tijelom kako bi se otklonili slučajevi nepravilnosti u postupanju i kako bi se riješila pritužba.

6.    Ako Europski ombudsman smatra da postoje nepravilnosti u postupanju, obavještava dotičnu instituciju ili tijelo i po potrebi izrađuje nacrt preporuka. Tako obaviještena institucija ili tijelo šalje Europskom ombudsmanu detaljno mišljenje u roku od tri mjeseca.

7.    Europski ombudsman zatim šalje izvješće Europskom parlamentu i dotičnoj instituciji ili tijelu. U svom izvješću može dati preporuke. Europski ombudsman obavještava podnositelja pritužbe o rezultatima istrage, mišljenju dotične institucije ili tijela, te o svojim eventualnim preporukama.

8.    Na kraju svakoga godišnjeg zasjedanja Europski ombudsman podnosi Europskom parlamentu izvješće o rezultatima svojih istraga.

Članak 4.

1.    Europski ombudsman i njegovo osoblje, na koje se primjenjuje članak 287. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i članak 194. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, ne smiju otkrivati podatke ili dokumentaciju pribavljene tijekom istraga. Od njih se osobito zahtijeva da ne otkrivaju bilo kakve klasificirane podatke ili dokumente dostavljene Europskom ombudsmanu, posebno dokumente osjetljive prirode u smislu članku 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 ili dokumente na koje se primjenjuje zakonodavstvo Zajednice u vezi sa zaštitom osobnih podataka, kao ni bilo koje podatke koji bi mogli štetiti podnositelju pritužbe ili drugim uključenim osobama, ne dovodeći u pitanje stavak 2.

2.    Ako tijekom istraga Europski ombudsman sazna za činjenice za koje smatra da bi se mogle odnositi na kazneno pravo, odmah obavještava nadležna državna tijela putem Stalnih predstavništava država članica pri Europskim zajednicama i, u mjeri u kojoj je slučaj u njihovoj nadležnosti, nadležnu instituciju, tijelo ili službu Zajednice zaduženu za borbu protiv prijevara; Europski ombudsman po potrebi obavještava i instituciju ili tijelo Zajednice koje je nadležno za dotičnog dužnosnika ili službenika i koje može primijeniti članka 18. stavak 2. Protokola o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica. Europski ombudsman može također obavijestiti nadležnu instituciju ili tijelo Zajednice o činjenicama koje s disciplinskog stajališta dovode u pitanje postupanje člana njihovog osoblja.

Članak 4.a

Europski ombudsman i njegovo osoblje rješavaju zahtjeve za javni pristup dokumentima, osim onima iz članka 4. stavka 1, u skladu s uvjetima i ograničenjima navedenima u Uredbi (EZ) br. 1049/2001.

Članak 5.

1.    U mjeri u kojoj može pomoći da njegove istražne radnje budu učinkovitije i da se bolje čuvaju prava i interesi osoba koje mu podnose pritužbe, Europski ombudsman može surađivati s tijelima istog tipa u određenim državama članica pridržavajući se mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva. Europski ombudsman ne može pri tome tražiti uvid u dokumentaciju kojoj na temelju članka 3. nema pristup.

2.    U okviru svojih funkcija kao što je utvrđeno u članku 195. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i članku 107.d) Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju te izbjegavajući obavljanje djelatnosti koje već obavljaju druge institucije i tijela, Europski ombudsman može pod istim uvjetima surađivati s institucijama i tijelima država članica koje su zadužene za promicanje i zaštitu temeljnih prava.

Članak 6.

1.    Europski parlament imenuje Europskog ombudsmana nakon svakih izbora za Europski parlament i za cijelo trajanje parlamentarnog mandata. Europski ombudsman može biti ponovno imenovan.

2.    Europski ombudsman se izabire između osoba koje su građani Unije, imaju puna građanska i politička prava i sva potrebna jamstva nezavisnosti te ispunjavaju uvjete potrebne za obnašanje najviše sudačke dužnosti u svojoj zemlji ili imaju priznatu stručnost i iskustvo za obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana.

Članak 7.

1.    Europski ombudsman prestaje obnašati svoje dužnosti istekom mandata, ostavkom ili razrješenjem dužnosti.

2.    Osim u slučaju razrješenja dužnosti, Europski ombudsman ostaje na dužnosti sve do imenovanja svojeg nasljednika.

3.    U slučaju ranijeg prestanka obnašanja dužnosti Europskog ombudsmana, njegov nasljednik se imenuje u roku od tri mjeseca od trenutka tog prestanka za preostalo razdoblje parlamentarnog mandata.

Članak 8.

Na zahtjev Europskog parlamenta, Sud Europskih zajednica može razriješiti dužnosti Europskog ombudsmana koji više ne ispunjava uvjete potrebne za obnašanje dužnosti ili ako je počinio tešku povredu dužnosti.

Članak 9.

1.    Europski ombudsman obnaša svoje dužnosti potpuno nezavisno, u općem interesu Zajednica i državljana Unije. Pri obnašanju svojih dužnosti ne smije tražiti ni prihvaćati upute od bilo koje vlade ili drugog tijela. Suzdržava se od bilo koje radnje koja je nespojiva s prirodom njegovih dužnosti.

2.    Pri preuzimanju dužnosti Europski ombudsman svečano priseže pred Sudom Europskih zajednica da će svoje dužnosti obnašati potpuno nezavisno i nepristrano i da će tijekom i nakon svog mandata poštovati obveze koje iz njega proizlaze, posebno svoju dužnost časna i suzdržana ponašanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon prestanka obnašanja dužnosti.

Članak 10.

1.    Tijekom mandata Europski ombudsman ne smije obnašati druge političke ili upravne dužnosti niti se baviti drugim zanimanjem, ni plaćenim, ni neplaćenim.

2.    Europski ombudsman ima jednak položaj u pogledu primitaka s osnove rada, dodataka i mirovine kao sudac Suda Europskih zajednica.

3.    Članci 12. do 15. i članak 18. Protokola o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica primjenjuju se i na Europskog ombudsmana te na dužnosnike i službenike njegovog tajništva.

Članak 11.

1.    Europskom ombudsmanu pomaže tajništvo, čijega glavnog službenika on imenuje.

2.    Dužnosnici i službenici tajništva Europskog ombudsmana podliježu pravilima i propisima koji se primjenjuju na dužnosnike i ostale službenike Europskih zajednica. O njihovom broju se odlučuje svake godine u okviru proračunskog postupka.

3.    Dužnosnici Europskih zajednica i država članica imenovani u tajništvo Europskog ombudsmana upućuju se u interesu službe te im je zajamčen automatski povratak u instituciju iz koje su upućeni.

4.    U pitanjima koja se odnose na osoblje, Europski ombudsman ima isti status kao institucije u smislu članka 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica.

Članak 12. - Brisan

Članak 13.

Sjedište Europskog ombudsmana je sjedište Europskog parlamenta.

Članak 14.

Europski ombudsman donosi provedbene odredbe za ovu Odluku.

Članak 15.

Prvi Europski ombudsman koji se imenuje nakon stupanja na snagu Ugovora o Europskoj uniji imenuje se za ostatak parlamentarnog mandata.

Članak 16. - Brisan

Članak 17.

Ova se odluka objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica . Stupa na snagu na dan objave.

(1)Usvojeno od strane Parlamenta 9. ožujka 1994. (SL L 113, 4. 5. 1994., str. 15) te izmijenjeno i dopunjeno njegovim odlukama od 14. ožujka 2002. (SL L 92, 9. 4. 2002., str. 13.) i 18. lipnja 2008. (SL L 189, 17. 7. 2008., str. 25.).
(2)Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskoga parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001., str. 43.).