• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

На 6 септември 2001 г. Европейският парламент прие резолюция, с която одобри кодекс за добро поведение на администрацията, който институциите и органите на Европейския Съюз, както и техните администрации и служители са длъжни да спазват в отношенията си с гражданите.

Кодексът взема предвид принципите на европейското административно право, които се съдържат в практиката на Европейския съд, както и черпи вдъхновение от националното законодателство.

Изявление

Изявление, прието на Шестия семинар на националните омбудсмани на държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки, Страсбург, 14-16 октомври 2007 г

Европейската мрежа на омбудсманите изготви настоящото изявление с цел популяризиране на дейността на омбудсманите в рамките на Европейския съюз (ЕС) и изясняване на предоставяните от тях услуги на гражданите, които подават жалби по въпроси, попадащи в обхвата на законодателството на ЕС.

Националните и регионалните омбудсмани оказват съществен принос за гарантиране на това, че гражданите и постоянно пребиваващите в ЕС лица знаят и ползват правата си. Заедно с Европейския омбудсман те изграждат Европейската мрежа на омбудсманите.

Европейската мрежа на омбудсманите обединява на доброволни начала националните и регионалните омбудсмани и подобни органи на държавите-членки на Европейския съюз, националните омбудсмани на страните-кандидатки и на Исландия и Норвегия, както и Европейския омбудсман и комисията по петиции към Европейския парламент. В Германия комисиите по петиции на национално и регионално ниво изпълняват подобна роля и също са част от мрежата.