• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Защита на данните

Защита на личните данни

Външни връзки

  • Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
  • Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни
  • Решение № 1247/2002/ЕО на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 1 юли 2002 година относно статута и общите условия, регулиращи изпълнението на задълженията на Европейския надзорен орган по защита на данните