• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Административно право

Примерни правила за административните процедури на ЕС

На 1 септември 2014 г. Изследователската мрежа за административното право на ЕС (ReNEUAL) публикува комплект от примерни правила относно административните процедури на ЕС. Те се намират на интернет страницата на ReNEUAL: www.reneual.eu.

Европейският омбудсман оказваше подкрепа на проекта на ReNEUAL в продължение на няколко години. След среща с Управителния комитет на ReNEUAL през 2010 г. Омбудсманът стана домакин на конференция през март 2012 г., по време на която членовете на ReNEUAL обясниха своята идея за изготвяне на правила, които ще имат смисъл като законодателно предложение и като убедителен синтез на принципи, които могат да бъдат открити в действащото законодателство. В хода на проекта членовете на екипа на Омбудсмана предоставяха информация, коментираха проектите на правилата и участваха активно в две конференции, проведени през 2013 г.

ReNEUAL представи резултатите от своята работа на втората съвместна конференция с Омбудсмана през май 2014 г. Тогава екипът на ReNEUAL финализира текста на примерните правила, вземайки предвид дискусиите, проведени по време на конференцията.

В своите заключителни думи по време на конференцията през май 2014 г. Омбудсманът каза следното:

Огромният труд, който Изследователската мрежа за административното право на Европейския съюз положи успешно през петте години след своето създаване, прави по-видима и по-разбираема административната рамка, чрез която институциите на ЕС изпълняват своите функции. Аз съм убедена, че това дело би могло да окаже значително дългосрочно въздействие чрез подпомагане на институциите на ЕС да реализират своите най-добри възможности, като действат справедливо, прозрачно, ефективно и по начин, който е отворен за участие на засегнатите страни и на гражданите като цяло.

Примерните правила на ReNEUAL ще осигурят ценен източник на вдъхновение, тъй като Омбудсманът изпълнява мисията си да служи на демокрацията, като работи заедно с институциите на Европейския съюз, за да създаде по-ефективно, отговорно, прозрачно и етично управление.