• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Налични езици : 

Европейският oмбудсман извършв проверки по жалби срещу лошо администриране от страна на Европейските институции, органи, служби и агенции. Европейски граждани, лица, пребиваващи в държава-членка, фирми, асоциации или други организации с адрес на регистрация в Съюза могат да подадат жалба до oмбудсмана. Oмбудсманът предлага бърз, гъвкав и безплатен начин за решаване на пробелми с админситрацията на ЕС. За повече информация: www.ombudsman.europa.eu

За контакт: Г-жа Gundi Gadesmann, Началник-отдел "Медии и външни отношения", тел.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman