• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Снимки и изображения

Снимките и изображенията в този раздел могат да бъдат използвани в публикации на хартия или в електронен вид, при условие че се посочи източникът (© Европейският съюз). На разположение са в ниска (за разглеждане) и висока (за отпечатване) резолюция.


За допълнителна информация относно дейността на Омбудсмана с медиите, моля, свържете се с: г-жа Gundi Gadesmann, Началник-отдел "Медии и външни отношения", тел. +32 2 284 26 09.