• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Въведение

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Европейският омбудсман работи за това гражданите, НПО, асоциациите и фирмите да бъдат осведомени относно своето право да подават жалби за лошо администриране в институциите на ЕС. Омбудсманът признава важната роля на медиите за информиране на обществеността, обогатяване на разискванията и повишаване на осведомеността за неговите услуги във всички държави-членки на ЕС. Активната медийна политика е централен елемент в нейните дейности и усилията й да насърчава спазване на правата съгласно законодателството на ЕС и повишаване на качеството на управление.

Медийната политика на омбудсмана се основава на двустранен подход. От една страна, тя се стреми да информира широката европейска публика за работата си чрез общите медии (като телевизия, преса, радио). От друга страна, тя се насочва към специфични групи от потенциални жалбоподатели посредством по-специализирани медии (като икономически публикации или потребителски списания, вътрешни новинарски бюлетини на асоциации, НПО и заинтересовани групи).

Целта на омбудсмана е нейната институция да бъде възможно най-прозрачна и достъпна за журналистите, за да може обществеността да следи нейната работа. Тя осигурява информация на медиите за започване на проверки, приети от институциите дружески споразумения, които ще удовлетворят жалбоподателите, важни проектопрепоръки, отправени към институции, и решения за приключване на проверки. Омбудсманът също така информира медиите за своя Годишен доклад, най-новите статистически данни, приноса си към текущите публични разисквания и инициативи, както и по други въпроси, свързани с дейността на омбудсмана, които представляват интерес за обществеността. Омбудсманът се стреми да придаде възможно най-голяма прозрачност на своята работа, като същевременно уважава законните искания на жалбоподатели, които предпочитат техните случаи да бъдат поверителни.

Омбудсманът се стреми да предоставя информация на европейските кореспонденти в Брюксел, както и на националните и регионални журналисти във всички държави-членки на ЕС. Тя информира медиите най-вече чрез съобщения за пресата, пресконференции, работни дискусии и интервюта. При това тя се старае да представя четивни и прости послания, за да бъде максимално полезна на журналистите.

За допълнителна информация относно дейността на Омбудсмана с медиите, моля, свържете се с: г-жа Gundi Gadesmann, Началник-отдел "Медии и външни отношения", тел. +32 2 284 26 09.