• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Инфографики от 2018

Ускорена процедура на Европейския омбудсман — помощ за по-бърз достъп до документи на ЕС