Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Ролята на Европейския омбудсман

Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, който държи отговорни институциите и агенциите на ЕС и насърчава доброто управление. Омбудсманът помага на хора, фирми и организации, сблъскващи се с проблеми с администрацията на ЕС, като разследва жалби за лошо администриране от страна на европейските институции и органи, но също и като активно разглежда по-общи систематични проблеми.

Нашата стратегия

През 2020 г. Службата изготви нова стратегия „С поглед към 2024 г.“, която ще бъде ръководният документ за настоящия мандат на Европейския омбудсман. Тя се основава на успешната стратегия „С поглед към 2019 г.“, чиято цел беше да се увеличи въздействието, видимостта и значението на службата.

В документа се посочва, че мисията на Омбудсмана е да работи съвместно с институциите на ЕС за създаване на по-прозрачно, по-етично и по-ефективно управление.

В стратегията се отбелязват променящите се обстоятелства, в които функционира Службата, по-специално поради пандемията от COVID-19 и как пандемията промени разбирането на обществеността за това какво е добро управление.

Обръща се внимание на основните политически въпроси пред ЕС — а именно справяне с изменението на климата, миграционната криза и проблемите с върховенството на закона в ЕС, като се подчертава колко е важно да се поддържат високи етични стандарти в институциите на ЕС, така че гражданите да имат доверие в решенията и законите, които ще бъдат приети през следващите години.

Стратегията има за цел постигането на четири цели:

  • трайно положително въздействие върху управлението на ЕС — приоритетите включват разработване на по-систематични и по-съществени последващи действия във връзка с работата на Омбудсмана и засилване на сътрудничеството и диалога с институциите на ЕС
  • постоянно практическо значение от работата на Омбудсмана — приоритетите включват определяне на системните тенденции в публичната администрация на равнището на ЕС и на национално равнище и оценяване на последиците от тях за европейската демокрация
  • повишаване на осведомеността на гражданите за работата на Омбудсмана — приоритетите включват разработване на подход на участие със заинтересованите страни и разпространителите на информация, например организации на гражданското общество, медии, предприятия и други организации
  • допълнително увеличаване на ефективността от работата на Службата — приоритетите включват структуриране на Службата, работните процеси и информационните дейности по гъвкав и адаптивен начин

Конкретните действия за постигане на целите ще се планират и оценяват всяка година.

Прочетете повече за нашата стратегия

Можете също да направите справка в нашата предишна стратегия: „С поглед към 2019 г.“