Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Отказ на Европейската инвестиционна банка да предостави публичен достъп до протоколите от заседания на управителния ѝ комитет

Refus de la Banque européenne d’investissement d’accorder l’accès public aux comptes rendus de réunions de son comité de direction.