Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Отказ на Комисията да публикува проактивно всички „потвърдителни решения“, които взема в отговор на искания за преглед на нейни решения, отнасящи се до публичен достъп до документи

The European Commission's failure to make public proactively all 'confirmatory decisions' it takes following requests for review of its decisions on public access to documents.