Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

Екипът на Омбудсмана

Омбудсманът разполага с добре квалифициран многоезичен персонал, за да гарантира, че институцията може компетентно да разглежда подадените жалби на всичките 24 официални езика на ЕС, както и да повиши осведомеността за това как тя може да помогне на хората и организациите. Търсете нашите служители по области или проверете в организационната схема (органиграма) на нашата служба.

Европейски омбудсман

Kабинет на Европейския омбудсман

Екипът на кабинета се отчита пряко пред Омбудсмана и работи въз основа на преките ѝ указания. Кабинетът съветва и подпомага Омбудсмана с цел да допринесе за реализацията на нейната визия, стратегия и цели.
Всички членове на кабинета при необходимост придружават Омбудсмана по време на служебни пътувания и участват в подготовката на речи, презентации или доклади.
 • Aidan O'Sullivan
  Началник на кабинета на Европейския омбудсман
  Носи цялостна отговорност за стратегията на Омбудсмана, междуинституционалните отношения, включително Европейския парламент, и ръководството на кабинета. Работи съвместно с генералния секретариат за гарантиране на прилагането на стратегията. Съветва Омбудсмана относно комуникацията и информационните дейности.
 • Rosita Hickey
  Старши съветник
  Старши съветник на Омбудсмана по проверките, процедурите на проверка и други въпроси
 • Graham Smith
  Старши съветник
  Старши съветник на Омбудсмана във връзка с достъпа до документи, процесите на разглеждане на жалби и резултатите. Представлява Омбудсмана, като прави изказвания на конференции и събития.
 • Silvia Bartolucci
  Личен асистент
  Отговаря за графика на омбудсмана; обработва всякаква входяща кореспонденция и покани от името на омбудсмана; управлява дигиталния архив на кабинета, управлява интранет раздела за омбудсмана. Отговаря за евентуално възложени ad hoc административни задачи.
 • Frederik Hafen
  Асистент по въпросите на политиката
  Отговаря за рутинните връзки с Европейския парламент, включително Комисията по петициите. Съдейства за изпълнението на стратегията на Европейския омбудсман вътрешно и външно, включително подготовка на брифингите на Европейския омбудсман.

Генерален секретариат

Генералният секретариат отговаря за общото управление на службата и за осигуряване на общото координиране и изпълнение на стратегията на омбудсмана.
 • Cesira D'Aniello
  Генерален секретар
 • Christophe Bauer
  Асистент - Процеси на управление на случаите
 • Peter Dyrberg
  Администратор съветник на генералния секретар по въпроси, свързани с проверките
 • Caroline Moen
  Асистент на генералния секретар
 • Murielle Richardson
  Администратор съветник на генералния секретар по въпроси на човешките ресурси и цикъла на управление

Отдел „Комуникация“

Отдел „Комуникация“ отговаря за информирането на широката общественост, основните целеви аудитории и други заинтересовани страни относно проверките и стратегическата работа на Омбудсмана и участието ѝ в съответните дебати и политически процеси в ЕС.
Отделът отговаря за цялостната стратегическа комуникационна дейност, например за координацията на работата на Европейската мрежа на омбудсманите.
 • Gundi Gadesmann
  Началник на отдел „Комуникация“
 • Sylvie Debout
  Асистент публикации
 • Elena Kindyni
  Служител по цифровите комуникации
 • Audrey Lemonnier
  Асистент по комуникация
 • Jean Lusweti
  Асистент по писмена комуникация
 • Honor Mahony
  Служител, отговарящ за връзките с пресата
 • Carolina Marín Vargas
  Асистент по комуникация
 • Richard More O'Ferrall
  Служител по въпросите на комуникацията
 • Marina Ramazanova
  Асистент по комуникация
 • Christelle Therouse
  Асистент по комуникация

Отдел 1 „Проверки и ИКТ“

Отдел 1 извършва проверки на възможни случаи на лошо управление с цел намиране на решения в съответствие със стратегическите цели и приоритети, определени от Омбудсмана.
Освен това отдел 1 управлява реализирането на подкрепа и решения въз основа на ИКТ за службата на Омбудсмана, осъществява връзките с Европейската мрежа на омбудсманите и извършва координация с международни организации.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Началник на отдел 1 „ИКТ и проверки“
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Административен асистент
 • Maria Depasquale
  Главен юрисконсулт
 • Juliano Franco
  Главен юрисконсулт
 • Inga Jasmontaitė
  Административен асистент
 • Tereza Mandjukova
  Отговорен служител
 • Maria Moustakali
  Отговорен служител
 • Josef Nejedlý
  Юридически съветник
 • Aude Perrot
  Отговорен служител
 • Jakub Pawlowicz
  Юридически съветник
 • Eija Salonen
  Юридически съветник
 • Vieri Biondi
  Стажант
 • Morgane Macé
  Стажант
Сектор „Информационни и комуникационни технологии“
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Началник на сектор „Информационни и комуникационни технологии“
 • Kevin Crespo Gao
  Информационна и технологична подкрепа
 • Massimo Ezzy
  Служител по въпросите на ИТ — проектант на системи
 • Gaël Lambert
  Служител по въпросите на ИТ — LSA
 • Denis Nikolov
  Стажант уеб-разработчик

Отдел 2 — „Координация на проверките от обществен интерес“

Отдел 2 „Проверки“ координира проверките, които по мнението на Омбудсмана са от особен обществен интерес, и управлява ускорената процедура за разглеждане на случаи, свързани с публичен достъп до документи.
 • Fergal Ó Regan
  Началник на звено 2 „Координация на проверките от обществен интерес“
 • Michaela Gehring
  Отговорен служител
 • Tessa Harris Hess
  Отговорен служител
 • Francesca Pavesi
  Отговорен служител
 • Catherine Vaudé
  Административен асистент
 • Elke Winter-Mes
  Отговорен служител
 • Diesmer de Jonge
  Стажант
 • Dorien Laermans
  Стажант

Отдел 3 „Проверки“

Основната задача на отдел 3 „Проверки“ е да извършва проверки на възможни случаи на лошо управление с цел намиране на решения в съответствие със стратегическите цели и приоритети, определени от омбудсмана.
 • Lambros Papadias
  Началник на отдел 3 „Проверки“
 • Celien Coltura
  Отговорен служител
 • Madeleine Healy
  Отговорен служител
 • Una Kadunić
  Отговорен служител
 • Patricia López Martín
  Юридически съветник
 • Erika Murányi
  Административен асистент
 • Soledad Rodríguez Sánchez-Tabernero
  Отговорен служител
 • Georgia Kyrkou
  Стажант

Отдел 4 „Проверки“

Основната задача на отдел 4 „Проверки“ е да извършва проверки на възможни случаи на лошо управление с цел намиране на решения в съответствие със стратегическите цели и приоритети, определени от омбудсмана.
 • Tina Nilsson
  Началник на отдел 4 „Проверки“
 • Peter Bonnor
  Главен юрисконсулт
 • Evelyne Coudière
  Административен асистент
 • Nastasja Fuxa
  Юридически съветник
 • Nicholas Hernanz
  Отговорен служител
 • Laura Massocchi
  Отговорен служител
 • Angela Marcos Figueruelo
  Юридически съветник
 • Konstantinos Tsaklidis
  Отговорен служител
 • Julia Harter
  Стажант
 • Louise Olander
  Стажант

Отдел „Стратегически проверки“

Задачата на отдел „Стратегически проверки“ е да насърчава системни подобрения в административните органи на ЕС, главно чрез извършване и надзор на проверки по собствена инициатива и сътрудничество с институциите, органите, службите и агенциите в съответствие с целите, определени в стратегията на омбудсмана „С поглед към 2019 г.“, и приоритетите, изложени в годишния план за управление.
 • Fergal Ó Regan
  И.д. Началник отдел
 • Elpida Apostolidou
  Правен асистент
 • Tanja Ehnert
  Отговорен служител
 • Koen Roovers
  Отговорен служител

Секция „Персонал, администрация и бюджет“

Отдел „Персонал, администрация и бюджет“ отговаря за всички административни въпроси, свързани със сградите и оборудването, персонала, бюджета и финансите на институцията. Неговата задача е да помага на омбудсмана, като осигурява за институцията високо квалифицирани служители, отлични условия на труд и най-високи стандарти на ефективност и почтеност при използването на публични средства.
 • Alessandro Del Bon
  Началник на секция „Персонал, администрация и бюджет“
 • Séverine Beyer
  Асистент по управление на документи
 • Ana Gaspar
  Асистент по управление на документи
 • Oualiba Makhloufia
  Cлужител по управление на документите
 • Michael Weiskorn
  Асистент по управление на документи — свобода на информацията
 • Caroline Zinck
  Асистент по управление на документи
Секция „Бюджет“
 • Véronique Vandaele
  Ръководител на секция „Бюджет“
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Секретарска помощ за началника на отдела — служител, отговарящ за финансовото подпомагане
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Финансов асистент
 • Stéphanie Maraj
  Финансов асистент
 • Emese Szentes
  Финансов асистент
Секция „Човешки ресурси“
 • Zina Assimakopoulou
  Ръководител на секция „Човешки ресурси“
 • Rachel Doell
  Административен асистент
 • Henri Finckbohner
  шофьор - административна подкрепа
 • Giovanna Fragapane
  Административен асистент
 • Marjorie Fuchs
  Администратор
 • Isgouhi Krikorian
  Административен асистент
 • Gabrielle Sheridan
  Асистент по човешки ресурси
 • Félicia Voltzenlogel
  Асистент по човешки ресурси

Длъжностно лице за защита на личните данни

 • Juliano Franco
  Длъжностно лице за защита на личните данни
 • Elpida Apostolidou
  Асистент на длъжностното лице за защита на данните