Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Екипът на Омбудсмана

Омбудсманът разполага с добре квалифициран многоезичен персонал, за да гарантира, че институцията може компетентно да разглежда подадените жалби на всичките 24 официални езика на ЕС, както и да повиши осведомеността за това как тя може да помогне на хората и организациите. Търсете нашите служители по области или проверете в организационната схема (органиграма) на нашата служба.

Европейски омбудсман

Kабинет на Европейския омбудсман

Екипът на кабинета се отчита пряко пред Омбудсмана и работи въз основа на преките ѝ указания. Кабинетът съветва и подпомага Омбудсмана с цел да допринесе за реализацията на нейната визия, стратегия и цели.
Всички членове на кабинета при необходимост придружават Омбудсмана по време на служебни пътувания и участват в подготовката на речи, презентации или доклади.
 • Aidan O'Sullivan
  Началник на кабинета на Европейския омбудсман
  Носи цялостна отговорност за стратегията на Омбудсмана, междуинституционалните отношения, включително Европейския парламент, и ръководството на кабинета. Работи съвместно с генералния секретариат за гарантиране на прилагането на стратегията. Съветва Омбудсмана относно комуникацията и информационните дейности.
 • Silvia Bartolucci
  Съветник по политиката
  Отговаря за рутинните връзки с Европейския парламент, включително Комисията по петициите. Съдейства за изпълнението на стратегията на Европейския омбудсман, включително подготовка на брифингите на Европейския омбудсман.
 • Megan Killian
  Личен асистент на Омбудсмана
  Отговаря за организирането на дневния ред, командировките и заседанията на Омбудсмана; обработва входящата кореспонденция на Омбудсмана, управлява цифровия архив на кабинета. Отговаря за ad hoc административни задачи, които могат да му/ѝ бъдат възложени.
 • Markus Spoerer
  Съветник по политиката
  Съветва омбудсмана относно развитието на политиките, външната стратегия и отношенията с Европейския парламент. Отговаря за координирането на брифинги и речи относно политиките.

Генерален секретариат

Генералният секретариат отговаря за общото управление на службата и за осигуряване на общото координиране и изпълнение на стратегията на омбудсмана.
 • Cesira D'Aniello
  Генерален секретар
 • Caroline Moen
  Асистент на генералния секретар
 • Murielle Richardson
  Администратор

Дирекция „Проверки“

Дирекция „Проверки“, която включва един отдел за разглеждане на случаи (по-долу), отговаря за основните дейности на службата, а именно провеждане на проверки при възможни случаи на лошо управление от страна на институциите, органите и агенциите на ЕС и насърчаване на добри административни практики.
 • Rosita Hickey
  Директор на дирекция „Проверки“
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Главен съветник по спазване на Хартата
 • Fergal Ó Regan
  Главен правен експерт
 • Peter Dyrberg
  Специалист по проверки и процедури
 • Jennifer King
  Legal Expert
  -
 • Leticia Díez Sánchez
  Служител по проверки
 • Tanja Ehnert
  Служител по проверки
 • Silvia Fuller
  Служител по проверки
 • Michaela Gehring
  Служител по проверки
 • Dorien Laermans
  Служител по проверки
 • Angela Marcos Figueruelo
  Служител по проверки
 • Oana Marin
  Служител по проверки
 • Erika Murányi
  Асистент в дирекцията
 • Koen Roovers
  Служител по проверки
 • Mihai Ioachimescu-Voinea
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • Nina Klubert
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • Viola Pendl
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)

Отдел „Разглеждане на случаи“

 • Tina Nilsson
  Ръководител на отдел „Разглеждане на случаи“
 • Francesca Abbo
  Служител по проверки
 • Vieri Biondi
  Служител по проверки
 • Peter Bonnor
  Служител по проверки
 • Nicholas Hernanz
  Служител по проверки
 • Patricia López Martín
  Служител по проверки
 • Jean Lusweti
  Асистент по обработка на случаи
 • Tereza Mandjukova
  Служител по проверки
 • Laura Massocchi
  Служител по проверки
 • Maria Moustakali
  Служител по проверки
 • Josef Nejedlý
  Служител по проверки
 • Eija Salonen
  Служител по проверки
 • Valentina Stoeva
  Служител по проверки
 • Konstantinos Tsaklidis
  Служител по проверки
 • Catherine Vaudé
  Асистент в отдела
 • Anna Barbara Zejc
  Служител по проверки
 • Olatz Fínez Marañón
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • Simon Kuban
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • Federico Narducci
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • Tomasz Zajac
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)

Дирекция „Администрация“

 • Marie-Pierre Darchy
  Директор на дирекция „Администрация“

Управление на процеси и документи, непрекъснатост на дейността и инфраструктурен екип

 • Alessandro Del Bon
  Ръководител „Управление на процеси и документи, непрекъснатост на дейността и инфраструктура“
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Администратор — Служител по разработване на уебсъдържание и софтуер
 • Christophe Bauer
  Асистент по управление на процесите — Координация
 • Séverine Beyer
  Асистент по управление на процесите
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Асистент по управление на процесите
 • Evelyne Coudière
  Асистент по управление на процесите
 • Kevin Crespo
  Информационна и технологична подкрепа
 • Massimo Ezzy
  Служител по въпросите на ИТ — проектант на системи
 • Henri Finckbohner
  Логистика и материални запаси — Шофьор
 • Marjorie Fuchs
  Администратор
 • Ana Gaspar
  Асистент по управление на процесите
 • Inga Jasmontaitė
  Асистент по управление на процесите
 • Gaël Lambert
  Служител по въпросите на ИТ — LSA
 • Oualiba Makhloufia
  Асистент по управление на процесите — служител, отговарящ за управлението на документи
 • Michael Weiskorn
  Асистент по управление на процесите — заместник на служителя, отговарящ за управлението на документи
 • Caroline Zinck
  Асистент по управление на процесите
 • Mihail Bușteagă
  Стажант уеб-разработчик

Екип „Бюджет и финанси“

 • Véronique Vandaele
  Ръководител „Бюджет и финанси“
 • Cindy Giannakis
  Финансов асистент
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Финансов асистент
 • Emese Szentes
  Финансов асистент

Екип „Човешки ресурси“

 • Zina Assimakopoulou
  Ръководител „Човешки ресурси“
 • Rachel Doell
  Асистент по човешки ресурси
 • Giovanna Fragapane
  Координатор на обученията
 • Isgouhi Krikorian
  Асистент по човешки ресурси
 • Stéphanie Maraj
  Асистент по човешки ресурси
 • Francesca Pavesi
  Администратор
 • Gabrielle Sheridan
  Асистент по човешки ресурси
 • Félicia Voltzenlogel
  Асистент по човешки ресурси

Отдел „Комуникация“

Отдел „Комуникация“ отговаря за информирането на широката общественост, основните целеви аудитории и други заинтересовани страни относно проверките и стратегическата работа на Омбудсмана и участието ѝ в съответните дебати и политически процеси в ЕС.
Отделът отговаря за цялостната стратегическа комуникационна дейност, например за координацията на работата на Европейската мрежа на омбудсманите.
 • Gundi Gadesmann
  Началник на отдел „Комуникация“
 • Helena Buhl
  Асистент по комуникация
 • Sylvie Debout
  Асистент публикации
 • Honor Mahony
  Служител, отговарящ за социалните медии и връзките с обществеността
 • Carolina Marín Vargas
  Асистент по комуникация
 • Richard More O'Ferrall
  Координатор на комуникационната стратегия
 • Enrico Portelli
  Ръководител на екип, Цифрова комуникация
 • Marina Ramazanova
  Асистент по комуникация
 • Christelle Therouse
  Асистент по комуникация
 • Nanna Bille Cornelsen
  Стажант

Длъжностно лице за защита на личните данни

 • Francesca Pavesi
  Длъжностно лице за защита на личните данни
 • Nicholas Hernanz
  Заместник длъжностно лице за защита на данните

Cлужител по въпросите на прозрачността

 • Tereza Mandjukova
  Cлужител по въпросите на прозрачността
 • Eija Salonen
  Заместник-служител по въпросите на прозрачността