Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

Обществена поръчка

Покани за представяне на оферти

В съответствие с Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, от Европейския омбудсман се изисква да обяви публични тръжни процедури за договори за покупка на стоки и услуги.

На тази страница ще намерите информация за поканите за представяне на оферти, отправени от Европейския омбудсман, планирането на малки по стойност поръчки, годишните списъци на изпълнителите и общите условия, приложими за всички поръчки с ниска стойност.

Поръчки на стойност по-висока от 15 000 евро и по-ниска от 60 000 евро

Поръчките на стойност по-висока от 15 000 евро и по-ниска от 60 000 евро са посочени като поръчки с ниска стойност във Финансовия регламент. За тези поръчки, поканите за представяне на оферти могат да бъдат адресирани, в рамките на ограничена процедура, до ограничен брой оференти, които са проявили интерес, след като с тях се е свързала службата на Омбудсмана. Службата на омбудсмана може също да отправя покана към други доставчици, които са изразили интерес по отношение на тръжната процедура и които се считат за подходящи. С цел да се даде възможност на тези доставчици да заявят своя интерес информацията за тръжните процедури за поръчки с ниска стойност ще се публикува системно и своевременно на интернет страницата на Омбудсмана.

Информацията, която се съдържа в таблицата по-долу се отнася до поръчките с ниска стойност, публикувани от Европейския омбудсман в съответствие с член 124, параграф 1, буква б) от правилата за прилагане на Финансовия регламент (Регламент (ЕС) № 966/2012).

Годишен списък на договорите

Този раздел съдържа списък за всяка отделна година на изпълнителите на поръчки на стойност по-висока от 15 000 евро и по-ниска от 60 000 евро. В този списък се уточняват предметът и стойността на всяка възложена поръчка. Този раздел се предоставя в съответствие с член 124, параграф 4 от Правилата за прилагане на Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз.

Общи условия, приложими за всички договори с ниска стойност

Следните общи условия се прилагат по отношение на всички договори с малка стойност, сключени от Европейския омбудсман: