Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Обществена поръчка

Покани за представяне на оферти

В съответствие с Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, от Европейския омбудсман се изисква да обяви публични тръжни процедури за договори за покупка на стоки и услуги.

На тази страница ще намерите информация за поканите за представяне на оферти, отправени от Европейския омбудсман, планирането на малки по стойност поръчки, годишните списъци на изпълнителите и общите условия, приложими за всички поръчки с ниска стойност.

Поръчки на стойност по-висока от 15 000 евро и по-ниска от 144 000 евро

Поръчките на стойност по-висока от 15 000 евро и по-ниска от 144 000 евро са посочени като поръчки с ниска стойност във Финансовия регламент. За тези поръчки, поканите за представяне на оферти могат да бъдат адресирани, в рамките на ограничена процедура, до ограничен брой оференти, които са проявили интерес, след като с тях се е свързала службата на Омбудсмана. Службата на омбудсмана може също да отправя покана към други доставчици, които са изразили интерес по отношение на тръжната процедура и които се считат за подходящи. С цел да се даде възможност на тези доставчици да заявят своя интерес информацията за тръжните процедури за поръчки с ниска стойност ще се публикува системно и своевременно на интернет страницата на Омбудсмана.

Информацията, която се съдържа в таблицата по-долу се отнася до поръчките с ниска стойност, публикувани от Европейския омбудсман в съответствие с член 124, параграф 1, буква б) от правилата за прилагане на Финансовия регламент (Регламент (ЕС) № 966/2012).

Годишен списък на договорите

Този раздел съдържа списък за всяка отделна година на изпълнителите на поръчки на стойност по-висока от 15 000 евро и по-ниска от 144 000 евро. В този списък се уточняват предметът и стойността на всяка възложена поръчка. Този раздел се предоставя в съответствие с член 124, параграф 4 от Правилата за прилагане на Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз.

Годишен списък на конкретните договори (или формуляри за поръчка) въз основа на рамков договор

Този раздел съдържа списък по години на конкретните договори/поръчки за покупка, подписани от Европейския омбудсман, въз основа на рамкови договори съгласно точка 3.3, буква д) от Приложение I към Финансовия регламент.

Общи условия, приложими за всички договори с ниска стойност

Следните общи условия се прилагат по отношение на всички договори с малка стойност, сключени от Европейския омбудсман:

Декларация за поверителност, свързана с процедури за възлагане на обществени поръчки

Следната декларация за поверителност се прилага за всички договори, сключени от Европейския омбудсман: