Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.
Sprawa rozwiązana przez instytucję lub przyjęcie porozumienia 166 45,7%
Nie stwierdzono niewłaściwego administrowania 164 45,2%
Brak uzasadnienia dla prowadzenia dalszego dochodzenia 27 7,4%
Stwierdzono przypadek niewłaściwego administrowania 24 6,6%
Inne 11 3,0%
Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknął dochodzenie z co najmniej dwóch przyczyn. Suma wartości wyrażonych w procentach przekracza 100%.