Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Sprawa rozwiązana przez instytucję lub przyjęcie porozumienia

166

45,7%

Nie stwierdzono niewłaściwego administrowania

164

45,2%

Brak uzasadnienia dla prowadzenia dalszego dochodzenia

27

7,4%

Stwierdzono przypadek niewłaściwego administrowania

24

6,6%

Inne

11

3,0%

Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknął dochodzenie z co najmniej dwóch przyczyn. Suma wartości wyrażonych w procentach przekracza 100%.