Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Strateegilise töö teemad 2021. aastal

Strateegilise töö teemad 2021. aastal

Strateegilised uurimised

· Kuidas Euroopa Komisjon haldab oma töötajate nn pöördukse efektiga seotud liikumisi

· Euroopa Komisjoni ja tubakatööstuse esindajate suhtlemise läbipaistvus

· Kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) täidab oma põhiõigustega seotud kohustusi ja tagab vastutuse seoses oma suurenenud kohustustega

· Kuidas Euroopa Kaitseagentuur (EDA) käsitles oma endise tegevjuhi taotlust asuda kõrgemale ametikohale kontsernis Airbus

· Kuidas Euroopa Komisjon teeb järelevalvet ELi vahendite üle, millega edendatakse puuetega inimeste ja eakate õigust iseseisvale elule

· Euroopa Investeerimispank, kes säilitab enne töölevõtmisotsuse tegemist töökohataotlejate teatud isikuandmeid

Strateegilised algatused (selgituste küsimine, mitteametlikud uurimised)

· Kuidas ELi institutsioonid, organid, asutused ja teenistused salvestavad tekste ja kiirsõnumeid, mille töötajad on saatnud/saanud ametiülesandeid täites

· Tehisintellekt ja ELi haldusasutused

· ELi haldusasutuste kohustus teavitada üldsust, kuidas kasutada ELi dokumentidele juurdepääsu õigust

· ELi institutsioonide sõlmitud lepingutega seotud hangete haldamise ELi portaali läbipaistvus

· Euroopa Komisjoni läbipaistvuskohustused seoses tubakat käsitlevate ELi õigusaktide eelseisva läbivaatamisega

· Kuidas Euroopa Komisjon teeb kättesaadavaks teabe volinike kohtumiste kohta organisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega

· Kuidas Euroopa Komisjon tagab inimõiguste järgimise rahvusvaheliste kaubanduslepingute kontekstis