Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.

Прозрачност и отчетност (например достъп до информация и документи)

151

26,9 %

Култура на обслужване (например ориентираност към гражданите, езици и спазване на сроковете)

123

22,0 %

Уместно използване на оперативната самостоятелност (включително в рамките на процедури за нарушения)

111

19,8 %

Зачитане на процесуалните права (например правото на гражданите да бъдат изслушани)

74

13,2 %

Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС

73

13,0 %

Набиране на персонал

69

12,3 %

Зачитане на основните права

47

8,4 %

Добро финансово управление (например на свързани с ЕС тръжни процедури, безвъзмездни средства и договори)

36

6,4 %

Етика

15

2,7 %

Участие на обществеността във вземането на решения в ЕС

12

2,1 %

Други

18

3,2 %

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.