Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

С какво може да ви помогне омбудсманът?

Европейският омбудсман извършва проверки по жалби от физически лица, предприятия и организации относно случаи на лошо управление от страна на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз. Лошо администриране съществува, ако дадена институция или орган не действа в съответствие със закона или принципите на доброто управление, или нарушава права на човека.

Лошото администрирате може да включва административни нередности, несправедливост, дискриминация или злоупотреба с власт, например при управлението на средства от ЕС, възлагане на обществени поръчки или политики за набиране на персонал. То включва и липсата на отговор, отказа или ненужното закъснение при предоставянето на достъп до информация от обществен интерес. Не е необходимо жалбоподателите да са засегнати от проблема (проблемите), които са предмет на жалбата.

Европейският омбудсман не може да разследва жалби срещу национални, регионални или местни администрации в държавите членки, дори когато жалбите са свързани с въпроси на Съюза. Жалбата трябва да бъде подадена в рамките на две години от датата, на която засегнатото лице е узнало за фактите. Жалбоподателят трябва първо да се е обърнал към въпросната институция и да се е опитал да разреши проблема с нея. Омбудсманът не може да разследва въпроси, които са предмет на съдебно производство.