Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Относно Европейската мрежа на омбудсманите

Европейската мрежа на омбудсманите (ЕМО) e създадена през 1996 г. и представлява неформална мрежа за омбудсмани и други сходни органи за обмен на информация относно правото и политиката на ЕС и за споделяне на най-добри практики. Европейският омбудсман отговаря за координацията на ЕМО.

Сред членовете на ЕМО са националните и регионалните омбудсмани от държавите — членки на ЕС, страните кандидатки за членство в ЕС и държавите от ЕИП, както и Европейският омбудсман и комисията по петиции на Европейския парламент.

За да се защитят правата на хората съгласно правото на ЕС, мрежата улеснява сътрудничеството между омбудсманите по въпроси от общ интерес. Чрез паралелни проверки Европейският омбудсман и членовете на ЕМО работят заедно, за да разгледат въпроси, които засягат администрацията на ЕС и националните или регионалните администрации.

Например Европейският омбудсман поиска от членовете на ЕМО да вземат отношение по време на нейната проверка за начина, по който Frontex разглежда предполагаеми нарушения на основните права чрез своя механизъм за подаване на жалби. По подобен начин, въпреки че Европейският омбудсман проучи как Европейската комисия наблюдава използването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС за насърчаване на правото на хората с увреждания на независим живот, някои членове на ЕМО са разгледали едновременно използването на тези средства в своите държави или региони.

Членовете на ЕМО могат също така да отправят запитвания с въпроси относно правото на ЕС, които възникват по време на техните проверки. За да отговори на въпроси, Европейският омбудсман поддържа връзка с експерти от институциите на ЕС, най-вече с Европейската комисия.

Европейският омбудсман редовно организира големи конференции за членовете на ЕМО, както и семинари за разследващи служители и специализиран персонал.

Европейска мрежа на омбудсманите - Изявление

Изявление, прието на Шестия семинар на националните омбудсмани на държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки, Страсбург, 14-16 октомври 2007 г

Европейската мрежа на омбудсманите изготви настоящото изявление с цел популяризиране на дейността на омбудсманите в рамките на Европейския съюз (ЕС) и изясняване на предоставяните от тях услуги на гражданите, които подават жалби по въпроси, попадащи в обхвата на законодателството на ЕС.

Националните и регионалните омбудсмани оказват съществен принос за гарантиране на това, че гражданите и постоянно пребиваващите в ЕС лица знаят и ползват правата си. Заедно с Европейския омбудсман те изграждат Европейската мрежа на омбудсманите.

Европейската мрежа на омбудсманите обединява на доброволни начала националните и регионалните омбудсмани и подобни органи на държавите-членки на Европейския съюз, националните омбудсмани на страните-кандидатки и на Исландия и Норвегия, както и Европейския омбудсман и комисията по петиции към Европейския парламент. В Германия комисиите по петиции на национално и регионално ниво изпълняват подобна роля и също са част от мрежата.

Законите и политиката на ЕС оказват все по-голямо влияние върху всекидневния живот на гражданите и постоянно пребиваващите в държавите-членки лица. Най-често те се привеждат в изпълнение от публичните органи в държавите-членки. Националните и регионалните омбудсмани разглеждат жалби срещу публичните органи в държавите-членки, в това число и жалби, свързани с дейности, които попадат в обхвата на законодателството на ЕС. Европейският омбудсман наблюдава институциите на ЕС, например Европейската комисия.

Съответният национален или регионален омбудсман отговаря за разглеждане на жалбите срещу публичните органи на държавите-членки, включително и за жалбите по въпроси, попадащи в обхвата на законодателството на ЕС. Европейският омбудсман разследва жалби срещу институциите и органите на Европейския съюз.

Въпреки че правомощията и отговорностите на различните омбудсмани в мрежата варират значително, всички те полагат усилия да осигурят на обществеността безпристрастни, ефективни и справедливи услуги. В рамките на своя мандат те подкрепят принципите, на които е основан Европейският съюз.

"Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека и основните свободи и на принципа на правовата държава, които са общи принципи за държавите-членки." (член 6, параграф 1 от Договора за създаване на Европейския съюз).

Една от най-важните дейности на мрежата е обменът на информация относно законодателството на ЕС и най-добрите практики, така че на обществеността да бъдат предложени възможно най-качествени услуги. Националните и регионалните омбудсмани в мрежата могат да изискат от Европейския омбудсман писмени отговори на запитвания относно закони на ЕС и тяхното тълкуване, включително и запитвания, които възникват при тяхната работа по конкретни случаи.

Роля и цел на омбудсманите

Омбудсманите в мрежата са независими и безпристрастни личности, които са назначавани на длъжност по силата на конституция или закон и които разглеждат жалби срещу публичните органи.

Те се опитват да намерят подходящо разрешение за всяка жалба. След като е провел разследване по дадена жалба и е установил, че тя е основателна, омбудсманът може да изрази критичното си отношение по повод на случилото се и да посочи как по негово мнение би било правилно да се действа в случая. В много страни омбудсманът може също така да предложи коригиращи мерки, които могат да включват например преразглеждане на решение, отправяне на извинение или предоставяне на финансова компенсация. Някои омбудсмани могат да се опитат да постигнат приятелско споразумение по дадена жалба.

В някои случаи жалбоподателят има избор дали да се обърне към омбудсмана или към съда. По принцип обаче омбудсманът не може да се занимава с жалби, които вече се разглеждат или са разгледани от съда. За разлика от съда, решенията на омбудсмана не са правно обвързващи , но публичните органи обикновено следват препоръките на омбудсмана. В противен случай омбудсманът може, например чрез уведомяване на парламента, да привлече вниманието на политическите кръгове и обществеността върху проблема.

Освен разглеждането на жалби, омбудсманите работят активно и за повишаване качеството на публичната администрация и обществените услуги. Те насърчават добрата администрация и зачитането на правата, предлагат подходящи решения на системни проблеми, разпространяват добрите практики и популяризират култура на добро обслужване.

Омбудсманите поощряват публичните органи да гледат на жалбите като на възможност да общуват ефективно с жалбоподателя и да отстраняват всякакви недостатъци в предоставяните от тях услуги. Съответно повечето омбудсмани не провеждат разследване на жалба преди страната, срещу която е подадена жалбата, първо да е имала достатъчна възможност сама да разгледа проблема.

Точните мотиви, въз основа на които омбудсманът може да предприеме действия, варират в рамките на мрежата, но обикновено включват нарушаване на правата, в това число правата на човека и основните права, други незаконосъобразни действия, в това число неспазване на основни правни принципи и на принципите за добра администрация. Сред примерите за лоша администрация, за чието преодоляване омбудсманът може да спомогне, са: необосновано закъснение, неспазване на установената политика или процедури, липса на безпристрастност, несправедливост, предоставяне на невярна информация или погрешен съвет, непоследователност и неучтиво поведение.

В услуга на обществото

Омбудсманите в мрежата се стремят да се отнасят към всички членове на обществото учтиво и с уважение. Те се стремят да бъдат лесно достъпни, справедливи, безпристрастни, последователни и ефективни.

Омбудсманите в мрежата целят прозрачност на своите действия и решения, доколкото позволяват законите, необходимостта от зачитане на неприкосновеността на личния живот и на основателните мотиви за поверителност. Те публикуват критериите, които прилагат при разглеждането на жалби, обосновават своите решения и докладват публично за своите дейности.

Омбудсманите в мрежата се опитват да запазят подходящо равновесие между изчерпателността и бързината на разследванията, като вземат предвид интересите на жалбоподателя и необходимостта от ефективно използване на ресурсите.

Достъпност

Омбудсманите в мрежата се стремят да осигурят свободен и равен достъп за всички, които имат право да се възползват от техните услуги.

По принцип жалбите могат да бъдат отправени пряко до омбудсмана.

Услугите на омбудсмана са обикновено безплатни за жалбоподателя.

Когато законодателството налага изключения от горепосочените принципи, омбудсманът се опитва, в границите на възможното, да сведе до минимум отрицателното им въздействие върху жалбоподателите.

Разглеждане на жалби

Омбудсманите в мрежата целят да разглеждат жалбите бързо и ефективно. Те вземат предвид съответните разпоредби от законодателството на ЕС, включително и общи законови принципи, като зачитане на основните права. Хартата на основните права на Европейския съюз може да представлява полезна отправна точка в това отношение.

Всяка получена жалба се анализира внимателно с цел да се намери подходящо решение.

Ако дадена жалба е недопустима, омбудсманът бързо информира жалбоподателя, като обяснява ясно причината или причините за това. По възможност, омбудсманът насочва жалбоподателя към друг орган, който би могъл да окаже съдействие по случая.

Някои омбудсмани използват опростена процедура, ако предварителният анализ покаже, че проблемът на жалбоподателя може да бъде разрешен бързо, например чрез телефонно обаждане.

В случай на пълно разследване на жалбата, омбудсманът осведомява жалбоподателя за разследването или гарантира, че жалбоподателят може лесно да се осведоми по въпроса. В тази връзка информацията, която е от значение, може да се отнася до:

 • използваната процедура;
 • обхвата на разследването, в това число какъв въпрос или въпроси се разследват, както и
 • развитието на разследването.

В края на разследването омбудсманът предоставя писмен доклад или решение, в които обикновено се определят:

 • заключенията на омбудсмана;
 • дали омбудсманът счита жалбата за основателна като цяло или отчасти и мотивите за тази гледна точка, както и
 • препоръките на омбудсмана, ако има такива, към съответния публичен орган.

Публикуване на информация

Омбудсманите в мрежата публикуват лесно разбираема информация в широко достъпна форма. Тази информация може да включва например:

 • кой има право да подава жалби;
 • срещу кои публични органи може да бъде подавана жалба;
 • видовете действия, за които може да бъде подавана жалба, в това число действия, попадащи в обхвата на законодателството на ЕС;
 • условията за допустимост на жалбите;
 • как се подава жалба;
 • кой език или езици могат да бъдат използвани за подаване на жалба;
 • (ако е целесъобразно) условията, при които омбудсманът използва опростена процедура;
 • как да бъде получена лична консултация относно възможността за подаване на жалба (например на гореща телефонна линия); както и
 • възможните резултати и коригиращи мерки, ако се счете, че жалбата е основателна.

Европейският омбудсман се ангажира да улесни широкия достъп до информацията, публикувана от националните и регионалните членове на мрежата.

Интернет сайтът на Европейския омбудсман http://www.ombudsman.europa.eu съдържа информация относно мрежата, както и връзки към началните страници на нейните членове. Страницата съдържа също така интерактивно ръководство, което може да се използва за намирането на това коя омбудсманска или друга институция са най-подходящи за разглеждането на жалбата или за предоставянето на поискана информация. Тази информация също така може да се предостави при поискване в кабинета на Европейския омбудсман (тел. +33 3 88 17 23 13).


Подобряване на обществените услуги

Омбудсманите в мрежата полагат усилия да подобряват постоянно услугите, които предоставят на обществеността. За тази цел настоящото изявление ще бъде преразглеждано тогава, когато се налага, с цел да се гарантира, че то отразява развитието на най-добрите практики.