• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Резюме на решението по стратегическа проверка OI/2/2017/TE относно прозрачността на законодателния процес на Съвета

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  OI/2/2017/TE
    Открит на 2017-3-10 - Препоръка за 2018-2-9 - Специален доклад от 2018-5-16 - Решение от 2018-5-15
  • Относно институция(и) :  Съвет на Европейския съюз

Тази стратегическа проверка се отнася до прозрачността на дискусиите относно проектите на законодателни актове в подготвителните органи на Съвета на ЕС („Съветът“).

За да могат европейските граждани да упражняват пълноценно своето демократично право на участие в процеса на вземане на решения в ЕС и да държат отговорни участниците в този процес, законодателните разисквания трябва да са достатъчно прозрачни.

Когато правителствата на 28-те държави членки в Съвета приемат официално законодателни актове на ЕС, провежданите срещи и всички дискусии, свързани със законодателния процес, са публични. Преди Съветът да приеме своята официална позиция, се провеждат дискусии в повече от 150 подготвителни органа. Именно на това равнище се предлагат по-голямата част от измененията в проектите на законодателните актове и се работи за постигане на компромиси между държавите членки.

Заседанията на подготвителните органи обаче не са публични. Гражданите могат да упражняват своето демократично право да следят законодателните дискусии, единствено като четат протоколите от тези дискусии. Това предполага, че законодателните дискусии в подготвителните органи трябва да се документират по подходящ начин и да бъде предоставен своевременен достъп до съответните документи.

На този фон омбудсманът предприе своята стратегическа проверка през март 2017 г. Тя отправи конкретни въпроси към Съвета, предприе обществена консултация и извърши проверка на законодателните досиета на Съвета.

Омбудсманът установи, че актуалните практики на Съвета представляват случай на лошо управление. Тя критикува по-конкретно отказа на Съвета от систематично документиране на държавите членки, които изразяват позиции в подготвителните органи, и широко разпространената практика на ограничаване на достъпа до законодателни документи по време на процеса на вземане на решения (т.нар. обозначение „LIMITE“).

На 9 февруари 2018 г. омбудсманът отправи до Съвета три конкретни препоръки и няколко предложения за подобряване прозрачността на неговия законодателен процес.

Съветът не отговори на препоръките на омбудсмана в законоустановения тримесечен срок. На това основание омбудсманът приключи случая, като потвърди своите констатации, препоръки и предложения за подобряване. Ще бъде изготвен специален доклад до Европейския парламент.

 

Сродни документи