• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Резюме на решението на Европейския омбудсман по случай 2000/2015/ANA относно спазването от страна на Европейската комисия на правилата за одобряване на продукти за растителна защита

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  2000/2015/ANA
    Открит на 2016-3-17 - Решение от 2018-3-22
  • Относно институция(и) :  Европейска комисия

Предмет на случая е дали Европейската комисия спазва правните норми, регламентиращи процедурите за одобряване на пестициди.

Жалбоподателят (Европейската асоциация на производителите на пестициди) изразява несъгласие с начина, по който Комисията провежда процедурите (i) за одобряване на активно вещество в пестицид и (ii) за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества, свързани с това активно вещество. Комисията изложи аргумента, че следвайки закона, както и логиката, активното вещество трябва да бъде одобрено първо, преди да се определят максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ). Жалбоподателят твърди, че определянето на МДГОВ трябва да се извършва паралелно с одобряването на активното вещество.

Омбудсманът извърши проверка по случая и установи, че позицията на Комисията е приемлива. Омбудсманът добави, че действията на Комисията трябва да са насочени към намаляване на времето между одобрението на активното вещество и определянето на МДГОВ. Предвид горепосоченото, Омбудсманът приключи случая.