• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Кратко изложение на решението по случай 64/2017/NF относно обстоятелството, че обществена консултация на Европейската комисия не е била достъпна на всички официални езици на ЕС

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  64/2017/NF
    Открит на 2017-2-4 - Решение от 2017-12-7
  • Относно институция(и) :  Европейска комисия

Германско сдружение, представляващо интересите на потребителите, е подало жалба във връзка с решението на Европейската комисия да проведе обществена консултация за широката общественост само на английски език. Жалбоподателят твърди, че решението на Комисията означава, че гражданите на ЕС, които нямат достатъчно познания по английски език, не са били в състояние да вземат участие в обществената консултация.

Предвид факта, че въпросната обществена консултация беше пред приключване, Омбудсманът незабавно, още в началото на проверката, отправи искане към Комисията да удължи периода на консултация и да предостави на жалбоподателя превод на немски език на документите, свързани с консултацията. Омбудсманът също така поиска от Комисията да даде възможност и на другите граждани да поискат превод на предпочитания от тях език на ЕС.

В отговор на това искане Комисията посочва, че е ангажирана с принципа на езиковото многообразие. Въпреки това, тъй като нейните ресурси за писмен превод са ограничени, тя заявява, че не може да приеме предложението за решение на Омбудсмана. Тя твърди, че ако го направи, това би създало прецедент, който Комисията трудно би спазвала.

Омбудсманът изразява съжаление, че Комисията не е приела нейното предложение за незабавно решение в този конкретен случай. Омбудсманът счита, че решението на Комисията да проведе обществена консултация единствено на английски език представлява случай на лошо управление.

Омбудсманът обаче отбелязва, че ако за този случай са били приложени новите правила относно обществените консултации, приети неотдавна от Комисията, въпросната обществена консултация е щяла да бъде достъпна най-малкото на немски, английски и френски език и евентуално дори на всички официални езици на ЕС. Освен това в момента тече проверка на Омбудсмана относно общия езиков режим на Комисията за обществените консултации. В светлината на горното Омбудсманът счита, че в настоящия случай не би било от полза да продължи проверката или да отправи препоръка.