• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Резюме на решението на Европейския омбудсман, съдържащо предложения вследствие на стратегическо проучване OI/5/2016/AB относно своевременността и прозрачността при обработването на жалби за нарушения от страна на Комисията

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.ro.sk.sl.fi
  • Случай :  OI/5/2016/AB
    Открит на 2016-5-13 - Решение от 2017-9-14
  • Относно институция(и) :  Европейска комисия

Ефективното прилагане на правото на ЕС е основната предпоставка за доверие в Съюза. С цел да проверява дали държавите членки правилно транспонират и прилагат правото на ЕС, Европейската комисия — в качеството си на „пазител на Договорите“ — има задачата да разследва твърдения за нарушения. За Комисията жалбите, подадени от граждани, организации и предприятия, са важен източник на информация за евентуални нарушения на правото на ЕС. От друга страна, жалбоподателите не си дават сметка, че производствата за установяване на нарушение невинаги са най-добрият начин да разрешат даден проблем. Също така им е трудно да приемат, че Комисията разполага с оперативната самостоятелност да вземе решение дали да образува производство за нарушение в края на всяко разследване.

След като получи редица жалби във връзка с действията на Комисията в такива случаи, Омбудсманът предприе стратегическо проучване, за да установи дали има фундаментални проблеми със системата. Предмет на проучването беше обработването от страна на Комисията на жалби за нарушения по т.нар. система EU PILOT, която обхваща неофициалния етап от производството за нарушение. Целта на EU PILOT е неофициален диалог с държавата членка, за да се отстранят нарушенията на правото на ЕС на ранен етап и да се избегне образуването на производство. В проучването се разглеждат: (i) задължението на Комисията да вземе своевременно решение, (ii) уведомяването на жалбоподателите и (iii) уведомяването на обществеността за случаите, обработени по EU PILOT.

Омбудсманът установи, че за службите на Комисията представлява трудност бързо да обработват жалби във връзка с нарушения по системата EU PILOT. Комисията е констатирала тези проблеми и от януари 2017 г. е приела нова стратегия, съгласно която възнамерява да подобри управлението на производствата за установяване на нарушения, по-специално като насочи вниманието си към системните и сериозните нарушения на правото на ЕС. Същевременно Комисията актуализира процедурите си за комуникация с жалбоподателите.

Омбудсманът приветства факта, че Комисията е положила усилия да отстрани проблемите, поради които беше предприето проучването. Същевременно тя смята, че са възможни още подобрения. Поради това Омбудсманът приключи проучването с 8 предложения, които Комисията следва да обмисли с оглед да подобри още повече комуникацията с жалбоподателите и да увеличи прозрачността на действията си.