• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Твърдение за непредприемане на подходящи мерки за предотвратяване на увеличена смъртност при пчели

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  512/2012/BEH
    Открит на 2012-3-28 - Решение от 2012-10-2
  • Относно институция(и) :  Европейска комисия
  • Област от правото :  Земеделие
  • Видове лошо администриране, предмет на жалби - i) нарушения на, или ii) нарушения на задължения, свързани със :  Законност (неправилно прилагане на материални или процесуални правила) [Член 4 ЕКДАП]
  • Предмет(и) :  Институционални и политически въпроси
Bee
Автор:
Авторско право: Stocklib ©

Резюме на решение по жалба 512/2012/BEH срещу Европейската комисия

Комисията разрешава употребата на клас инсектициди, наречени неоникотиноиди, за целите на растителната защита. В съответния регламент се предвижда процедура за преразглеждане на разрешенията за вещества, в случай че нови научни данни показват, че употребата им вече не изпълнява критериите за одобрение, тъй като веществата представляват, примерно, заплаха за здравето на животните.

През март 2012 г. член на австрийската служба на омбудсмана се обръща към европейския омбудсман и изтъква, че съгласно наблюденията на пчелари и нови научни данни се предполага, че определени неоникотиноиди са довели до увеличена смъртност при пчелите през последните години. При тези обстоятелства жалбоподателят твърди, че въпреки наличието на нови научни данни Комисията не е предприела подходящи мерки за предотвратяване на смъртността при пчелите, свързана с употребата на определени неоникотиноиди.  Жалбоподателят твърди, че Комисията трябва да вземе подходящи мерки за предотвратяване на смъртността при пчелите.

В становището си Комисията заявява по същество, че внимателно следи най-новите научни данни и през април 2012 г. е започнала цялостно преразглеждане на оценката на риска за всички неоникотиноиди при пчелите, чието извършване е възложено на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ). Комисията допълва, че се предвижда оценката на ЕОБХ да бъде завършена до 31 декември 2012 г. В своите забележки жалбоподателят приветства решението на Комисията да започне преразглеждане и изразява надежда за постигането на положителен резултат по отношение на сериозния проблем със смъртността на пчелите. Той помоли омбудсмана да го уведоми за резултата от процедурата по преразглеждане.

Предвид мерките, предприети от Комисията, което включва образуване на процедура за преразглеждане, и в светлината на забележките, изпратени от жалбоподателя, омбудсманът заключи, че Комисията е разрешила жалбата в полза на жалбоподателя, и поради това приключи случая. В същото време, той изиска Комисията да го уведоми за резултата от преразглеждането в срок до 31 март 2013 г.