• Подаване на жалба
 • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Екипът на Омбудсмана

Екипът на Омбудсмана

За да гарантира, че институцията ще бъде в състояние да изпълнява ефективно двойната задача да разглежда жалби на всичките 24 официални езика на Договора и да повишава осведомеността относно правото на подаване на жалба, омбудсманът разчита на висококвалифициран многоезичен екип. Настоящият раздел съдържа пълен списък на членовете на екипа и наименованията на техните длъжности.

Европейски омбудсман

Kабинет на Европейския омбудсман

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Началник на кабинета на Европейския омбудсман
  Носи цялостна отговорност за стратегията на Омбудсмана, междуинституционалните отношения, включително Европейския парламент, и ръководството на кабинета. Работи съвместно с генералния секретариат за гарантиране на прилагането на стратегията. Съветва Омбудсмана относно комуникацията и информационните дейности.
 • Fintan Butler
  Старши съветник
  Съветва Омбудсмана във връзка с разследванията, процесите на разследвания и свързаните с тях въпроси.
 • Graham Smith
  Старши съветник
  Senior adviser to Ombudsman and on access to documents, complaint-handling processes and outcomes. Represents Ombudsman as speaker at conferences and events.
 • Silvia Bartolucci
  Личен асистент
  Носи отговорност за организирането на програмата, командировките и срещите на Омбудсмана.
 • Frederik Hafen
  Асистент по въпросите на политиката
  Отговаря за рутинните връзки с Европейския парламент, включително Комисията по петициите. Съдейства за изпълнението на стратегията на Европейския омбудсман вътрешно и външно, включително подготовка на брифингите на Европейския омбудсман.
 • Caroline Moen
  Асистент в кабинета
  Отговаря за графика на омбудсмана; обработва всякаква входяща кореспонденция и покани от името на омбудсмана; управлява дигиталния архив на кабинета, управлява интранет раздела за омбудсмана. Отговаря за евентуално възложени ad hoc административни задачи.

Генерален секретариат

Генералният секретариат отговаря за общото управление на службата и за осигуряване на общото координиране и изпълнение на стратегията на омбудсмана.
 • - Vacant -
  Генерален секретар
 • Peter Dyrberg
  Администратор съветник на генералния секретар по въпроси, свързани с проверките
 • Murielle Richardson
  Администратор съветник на генералния секретар по въпроси на човешките ресурси и цикъла на управление

Отдел „Комуникация“

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Началник на отдел „Комуникация“
 • Sylvie Debout
  Асистент публикации
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Асистент по комуникация
 • Jean Lusweti
  Асистент по писмена комуникация
 • Honor Mahony
  Служител, отговарящ за връзките с пресата
 • Carolina Marín Vargas
  Асистент по комуникация
 • Richard More O'Ferrall
  Служител по въпросите на комуникацията
 • Marina Ramazanova
  Асистент по комуникация
 • Gabrielle Sheridan
  Асистент по комуникация
 • Christelle Therouse
  Асистент по комуникация

Отдел 1 „Проверки и ИКТ“

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Началник на отдел 1 „ИКТ и проверки“
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Административен асистент
 • Maria Depasquale
  Главен юрисконсулт
 • Inga Jasmontaitė
  Административен асистент
 • Tereza Mandjukova
  Отговорен служител
 • Maria Moustakali
  Отговорен служител
 • Josef Nejedlý
  Юридически съветник
 • Jakub Pawlowicz
  Юридически съветник
 • Eija Salonen
  Юридически съветник
 • Francesca Gennari
  Стажант
Сектор „Информационни и комуникационни технологии“
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Началник на сектор „Информационни и комуникационни технологии“
 • Kevin Crespo Gao
  Информационна и технологична подкрепа
 • Massimo Ezzy
  Служител по въпросите на ИТ — проектант на системи
 • Gaël Lambert
  Служител по въпросите на ИТ — LSA

Отдел 2 — „Координация на проверките от обществен интерес“

Inquiries Unit 2 coordinates inquiries which the Ombudsman considers to be of particular public interest and manages the fast-track procedure for dealing with public access to documents cases.
 • Fergal Ó Regan
  Началник на звено 2 „Координация на проверките от обществен интерес“
 • Tessa Harris Hess
  Отговорен служител
 • Catherine Vaudé
  Административен асистент
 • Una Kadunić
  Стажант

Отдел 3 „Проверки“

Основната задача на отдел 3 „Проверки“ е да извършва проверки на възможни случаи на лошо управление с цел намиране на решения в съответствие със стратегическите цели и приоритети, определени от омбудсмана.
 • Lambros Papadias
  Началник на отдел 3 „Проверки“
 • Antonios Antoniadis
  Главен юрисконсулт
 • Celien Coltura
  Отговорен служител
 • Patricia López Martín
  Юридически съветник
 • Erika Murányi
  Административен асистент
 • Silvia Ticau
  Отговорен служител
 • Diana Riochet
  Юридически съветник
 • José Campos Navarro
  Стажант
 • Tania Isacu
  Стажант

Отдел 4 „Проверки“

Основната задача на отдел 4 „Проверки“ е да извършва проверки на възможни случаи на лошо управление с цел намиране на решения в съответствие със стратегическите цели и приоритети, определени от омбудсмана.
 • Tina Nilsson
  Началник на отдел 4 „Проверки“
 • Evelyne Coudière
  Административен асистент
 • Nastasja Fuxa
  Юридически съветник
 • Laura Massocchi
  Отговорен служител
 • Angela Marcos Figueruelo
  Юридически съветник
 • Konstantinos Tsaklidis
  Отговорен служител
 • Michaela Gehring
  Стажант
 • Sandra Karlsson
  Стажант

Отдел 5 „Проверки и управление на процесите“

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Началник на звено 5 „Управление на процесите и проверки“ — служител по въпросите на прозрачността
 • Christophe Bauer
  Помощник-началник отдел по процесите на управление на случаите
 • Séverine Beyer
  Асистент по управление на документи
 • Ana Bismarque Gaspar
  Асистент по управление на документи
 • Juliano Franco
  Главен юрисконсулт
 • Hanna Kubiak
  Отговорник по жалбите
 • Oualiba Makhloufia
  Помощник-началник на отдел — служител по управление на документите
 • Aude Perrot
  Отговорен служител
 • Michael Weiskorn
  Асистент по управление на документи — свобода на информацията
 • Caroline Zinck
  Асистент по управление на документи
 • Marta Barzagli
  Стажант

Отдел „Стратегически проверки“

Задачата на отдел „Стратегически проверки“ е да насърчава системни подобрения в административните органи на ЕС, главно чрез извършване и надзор на проверки по собствена инициатива и сътрудничество с институциите, органите, службите и агенциите в съответствие с целите, определени в стратегията на омбудсмана „С поглед към 2019 г.“, и приоритетите, изложени в годишния план за управление.
 • Rosita Hickey
  Началник на отдел „Стратегически проверки“
 • Elpida Apostolidou
  Правен асистент
 • Tanja Ehnert
  Отговорен служител
 • Koen Roovers
  Отговорен служител
 • Maximillian Kemp
  Стажант

Секция „Персонал, администрация и бюджет“

Отдел „Персонал, администрация и бюджет“ отговаря за всички административни въпроси, свързани със сградите и оборудването, персонала, бюджета и финансите на институцията. Неговата задача е да помага на омбудсмана, като осигурява за институцията високо квалифицирани служители, отлични условия на труд и най-високи стандарти на ефективност и почтеност при използването на публични средства.
 • Alessandro Del Bon
  Началник на секция „Персонал, администрация и бюджет“
Секция „Бюджет“
 • Véronique Vandaele
  Ръководител на секция „Бюджет“
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Секретарска помощ за началника на отдела — служител, отговарящ за финансовото подпомагане
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Финансов асистент
 • Stéphanie Maraj
  Финансов асистент
 • Emese Szentes
  Финансов асистент
Секция „Човешки ресурси“
 • Zina Assimakopoulou
  Ръководител на секция „Човешки ресурси“
 • Rachel Doell
  Административен асистент
 • Henri Finckbohner
  шофьор - административна подкрепа
 • Giovanna Fragapane
  Административен асистент
 • Marjorie Fuchs
  Администратор
 • Isgouhi Krikorian
  Административен асистент
 • Charles Mebs
  Административен асистент
 • Félicia Voltzenlogel
  Асистент по човешки ресурси

Длъжностно лице за защита на личните данни

 • Juliano Franco
  Длъжностно лице за защита на личните данни
 • Elpida Apostolidou
  Асистент на длъжностното лице за защита на данните