• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Права на жалбоподателите

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

В тази страница се съдържат линкове към информационни материали за основните права, с които се ползвате като жалбоподател при контактите ви със службата на Европейския омбудсман.

Моля, прочетете информацията внимателно, преди да решите да предявите правата си чрез някоя от наличните опции.

Информационна бележка относно обработката на данни и поверителността

Обработка на данни

В жалбите до омбудсмана и свързаната с тях кореспонденция често се съдържат лични данни, като имена, данни за връзка и друга информация, отнасяща се до определени лица.

Има права и задължения съгласно европейското законодателство (Регламент (ЕО) № 45/2001)[1] относно начина на обработване на личните данни от институциите на ЕС, в това число от Европейския омбудсман. Те включват право на лицето да получи достъп до своите данни, съхранявани от службата. За да упражните тези права или за да научите повече, можете да се обърнете към нашата служба.

Ако дадено лице счита, че омбудсманът не е обработил правилно неговите или нейните лични данни, той или тя може да се обърне към Европейския надзорен орган по защита на данните.

Поверителност на Вашата жалба и информацията Ви

От жалбоподателите се изисква да посочат незабавно и ясно всеки документ или всяка информация, които считат за поверителни, при изпращането им до омбудсмана.

Поверителността се прилага, само ако оповестяването на информацията би довело до неблагоприятни последици. Тя може например да се приложи към финансова информация, търговски чувствителна информация или лична информация за физическо лице. Поверителността невинаги може да бъде гарантирана. По-специално, ако предоставите на омбудсмана документи, които съдържат лични данни за друго, различно от Вас лице, то най-вероятно ще може да ги получи от омбудсмана по силата на своите права за защита на личните данни. Във всички случаи следва да очаквате, че Вашата жалба и евентуалните подкрепящи документи ще бъдат изцяло споделени с институцията или органа, срещу която или който е подадена жалбата, така че същите да могат добре да я разберат и да отговорят на омбудсмана.

Искане за преразглеждане

Жалбоподателят може да поиска преразглеждане на решение, че жалбата е извън обхвата на правомощията на омбудсмана или е недопустима, на решение, че не са налице основания за започване на проверка, или на решение за приключване на проверка.

Жалбоподателят не може да поиска преразглеждане на констатация за лошо управление, нито каквато и да е препоръка, направена в резултат на такава констатация.

В искането за преразглеждане се излагат подробни аргументи защо решението е неправилно.

В случай че жалбоподателят желае да посочи нови факти във връзка с твърденията за лошо управление, жалбоподателят трябва да докаже на омбудсмана, че той/тя/то не е имал/а/о възможност да ги посочи в жалбата, нито по време на разследването.

Искането за преразглеждане трябва да се направи в срок от 2 месеца от датата на решението на омбудсмана, за което се отнася искането.

Решение относно искане за преразглеждане се взема в срок от 4 месеца, считано от датата на неговото регистриране. Този срок може да бъде удължен.

Жалба срещу Службата

Ако сте недоволен от начина, по който жалбата ви е разгледана от персонала на омбудсмана, и възразявате срещу резултата от вашата жалба, можете да подадете жалба срещу Службата.

Кой упражнява надзор над омбудсмана?

Няма разпоредба за подаване на жалба срещу омбудсмана пред външен орган. В зависимост от онова, по отношение на което според вас сме допуснали грешка, вие можете обаче да разгледате следните възможности.

Европейският парламент. Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или имащо седалище в държава членка, има право да отправи петиция до Европейския парламент по въпрос, който попада в областите на дейност на Съюза и който го/я засяга пряко. Кликнете тук, за да получите допълнителна информация относно правото на петиция.

Съдът на Европейския съюз. Ако според вас омбудсманът е действал неправомерно, можете да обмислите завеждане на дело пред Общия съд. За да направите това, трябва да бъдете представлявани от адвокат, който може да ви даде съвети и относно вероятните разходи и изгледите за успех. Моля за вашето разбиране, че омбудсманът и неговите/нейните служби не могат да ви дадат такъв съвет. За допълнителна информация посетете уебсайта Curia.

Общи данни за контакт с омбудсмана

Общи данни за контакт с омбудсмана

 

[1] Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.