• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
Küsimusi ELi kohta?Teie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaalLissaboni leping

Soovitused

Kui ombudsman tuvastab uurimise käigus haldusomavoli, teatab ta sellest asjaomasele institutsioonile või asutusele ja esitab vajaduse korral soovitusettepaneku. Asjaomane institutsioon või asutus peab saatma ombudsmanile kolme kuu jooksul soovitusettepaneku kohta üksikasjaliku arvamuse. Soovitusettepanekud on tavaliselt kättesaadavad inglise keeles ja kaebuse esitamise keeles.

Soovitused 2016