• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
Pytania na temat Europy?Twoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznychTraktat lizboński

Rekrutacja

Procedura

Wakaty nastałych stanowiskach w sekretariacie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są obsadzane w drodze przeniesień lub awansów wewnętrznych, przeniesień lub oddelegowań urzędników z innych instytucji lub organizacji lub rekrutacji z list rezerwowych utworzonych w wyniku otwartych konkursów organizowanych przezEuropejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) lub którąkolwiek insytytucję lub organ UE.

Wakaty na tymczasowych stanowiskach są obsadzane głównie na podstawie list z pewnych specjalistycznych dziedzin utworzonych przez EPSO, instytucję UE lub organ, w celu zapewnienia instytucjom europejskim pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. Stanowiska, ktore nie mogły być obsadzone z list udostępnionych przez EPSO są publikowane w witrynie internetowej Rzecznika. Rzecznik przeważnie informuje inne instytucje wspólnotowe o takich wakatach.

Osoby zainteresowane pracą w Biurze Rzecznika powinny regularnie odwiedzać witrynę internetową EPSO, na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące ewentualnych procedur selekcyjnych.

Kandydatówwyłonionych w drodze jednej lub więcej procedur, którzy są szczególnie zainteresowani pracą w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zaprasza się do wysłania numeru referencyjnego procedury selekcyjnej do dział ds. Kadr, Administracji i Budżetu.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Poniżej znajdują się ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

No vacancy notice is currently being advertised.

Linki zewnętrzne:

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) - Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) został utworzony dnia 26 lipca 2002 r. Misja Urzędu polega na organizowaniu otwartych konkursów w celu wyłonienia wysoce wykwalifikowanych pracowników do wszystkich instytucji Unii Europejskiej, mianowicie Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedlwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. EPSO osiągnął pełną operatywność dnia 1 stycznia 2003 r.

Staże

Zasady

Dwa razy w roku Biuro Rzecznika oferuje możliwość odbycia stażu, przede wszystkim dla absolwentów studiów prawniczych. Staże odbywają się w Strasburgu lub w Brukseli, w zależności od potrzeb biura. Staże rozpoczynają się 1 września i 1 stycznia każdego roku.

Od stażystów koniecznie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Podania należy zatem składać w języku angielskim. Z tych samych przyczyn dokumenty dotyczące wniosków o staż są dostępne jedynie w języku angielskim.

Dostępne języki :  en

Legal traineeship

Linki zewnętrzne: