• Pateikti skundą
 • Prašymas suteikti informaciją
Turite klausimų apie Europą?Jūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalasLisabonos sutartis

Europos ombudsmenas - Trumpa apžvalga

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv.mk.tr

Europos ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose. Ombudsmenas yra visiškai nepriklausomas ir nešališkas. Ombudsmeno pareigas nuo 2003 m. balandžio 1 d. eina P. Nikiforos Diamandouros. 

Kas jis?

Europos ombudsmeno pareigas eina P. Nikiforos Diamandouros, buvęs Graikijos nacionalinis ombudsmenas. Į šias pareigas jį išrinko Europos Parlamentas ir jis jas eina nuo 2003 m. balandžio 1 d. Pirmasis Europos ombudsmenas buvo išrinktas 1995 metais. 

Ką tiria Europos ombudsmenas?

Europos ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos (ES) institucijose ir įstaigose. Tokios institucijos yra Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas, o įstaigos, kurių veiklą gali tirti Europos ombudsmenas, yra Europos vaistų agentūra, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Jo kompetencijai nepriklauso tik Teisingumo Teismas, Pirmosios instancijos teismas bei Tarnautojų teismas, kai šie vykdo teismines funkcijas.

Ombudsmenas paprastai pradeda tyrimą gavęs skundą, tačiau jis jį gali pradėti ir savo paties iniciatyva.

Ko netiria Europos ombudsmenas?

Ombudsmenas negali tirti:

 • skundų prieš nacionalines, regionines ar vietos valdžios institucijas valstybėse narėse, net jei skundai yra susiję su ES klausimais. Tai Vyriausybės departamentai, valstybės agentūros ir savivaldybių tarybos.
 • nacionalinių teismų ar ombudsmenų veiklos. Europos ombudsmenas nėra apeliacinė instancija šių institucijų sprendimams.
 • skundų prieš verslo įmones ar privačius asmenis.

Kokius skundus jis nagrinėja?

Ombudsmenas tiria netinkamo administravimo (blogo administravimo arba jo nebuvimo) atvejus. Netinkamas administravimas atsiranda, jei institucija veikia nesilaikydama įstatymų, netaiko gero administravimo principų arba pažeidžia žmogaus teises. Keletas pavyzdžių:

 • administraciniai tvarkos pažeidimai
 • neobjektyvumas
 • diskriminacija
 • piktnaudžiavimas galiomis
 • neatsakymas į paklausimus
 • atsisakymas teikti informaciją
 • nereikalingas delsimas

Kokio rezultato galite tikėtis?

Ombudsmenui gali pakakti pranešti atitinkamai institucijai apie skundą tam, kad ji išspręstų problemą. Jei tyrimo metu nepavyksta išspręsti ginčo, ombudsmenas siekia, jei įmanoma, pasiūlyti draugišką sprendimą, kuris ištaisytų netinkamo administravimo atvejį ir patenkintų skundo pareiškėją. Nepavykus priimti draugiško sprendimo, ombudsmenas gali pateikti rekomendaciją ginčui išspręsti. Institucijai atmetus ombudsmeno rekomendaciją, jis gali pateikti specialų pranešimą Europos Parlamentui.

Kas ir kaip gali pateikti skundą?

Jeigu esate Sąjungos valstybės narės pilietis arba gyvenate valstybėje narėje, jūs galite pateikti skundą Europos ombudsmenui. Skundą ombudsmenui gali pateikti ir verslo įmonės, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, Sąjungoje turintys registruotą būstinę.

Skundą galima siųsti paštu, perduoti faksu ar elektroniniu paštu. Skundo vadovą ir formą galima gauti ombudsmeno biure ar rasti jo interneto svetainėje.

Ką daryti, jei ombudsmenas negali tirti skundo?

Jei ombudsmenas negali tirti skundo – pavyzdžiui, jei jis yra susijęs su nacionaline, regionine ar vietos valdžios administracija valstybėse narėse – jis vis tiek stengsis padėti jums išspręsti jūsų problemą. Tai labai dažnai apima skundo perdavimą nagrinėti Europos ombudsmenų tinklo nariui arba patarimą kreiptis į jį. Šį tinklą, kuris buvo įkurtas 1996 m., sudaro visi ES valstybių narių ir šalių kandidačių, o taip pat Norvegijos bei Islandijos nacionaliniai ir regioniniai ombudsmenai bei ES įsteigti peticijų komitetai.

Keletas pavyzdžių, kuomet tokiu būdu Europos ombudsmenas padėjo skundo pareiškėjams:

 • skundo pareiškėjas pateikė skundą prieš prancūzų organizaciją, atsakingą už nedarbo pašalpų mokėjimą. Skundo pareiškėjui sutikus, Europos ombudsmenas perdavė skundą nagrinėti nacionaliniam ombudsmenui Prancūzijoje, kuris rado problemos sprendimo būdą.
 • Lenkijos pilietis, dėl įvykusios avarijos tapęs neįgalus, pateikė skundą dėl tariamai neteisingo nacionalinės socialinio draudimo institucijos sprendimo sustabdyti jam skiriamos pašalpos mokėjimą. Skundo pareiškėjui sutikus, skundas buvo perduotas nagrinėti Lenkijos nacionaliniam ombudsmenui.
 • Ispanijos piliečiai kreipėsi reikalaudami, kad būtų išspręsta nelegalių imigrantų iš Šiaurės Afrikos problema ES ir nacionaliniame lygmenyse. Kadangi klausimas nepateko į Europos ombudsmeno kompetenciją, jis patarė skundo pareiškėjams dėl nacionalinės valdžios institucijų kreiptis į Ispanijos nacionalinį ombudsmeną bei pateikti peticiją Europos Parlamentui, turinčiam skundų nagrinėjimo ir leidžiamosios valdžios galias, kurios galėjo būti panaudotos klausimo sprendimui ES lygmenyje.

Keletas išnagrinėtų skundų pavyzdžių:

 • Europos Komisija patenkino vokiečių mokslo žurnalisto skundą dėl uždelsto mokėjimo, paaiškino delsimo priežastis ir sutiko sumokėti procentus. Ji patvirtino, kad ji ėmėsi priemonių pagreitinti atlyginimų mokėjimą ekspertams. Vėliau skundo pareiškėjas pažymėjo, jog jam buvo atlyginta per 30 dienų laikotarpį už paslaugas, suteiktas pagal vėliausiai sudarytą sutartį.
 • Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) sutiko paaiškinti jos skelbimuose dėl tarnautojų konkursų teikiamą informaciją, susijusią su atrankos testais bei kandidatų tinkamumu. Tokį veiksmą paskatino skundas, pateiktas Vengrijos piliečio, kuris kreipėsi dėl dalyvavimo vertėjų asistentų konkurse. Ombudsmeno nuomone, pateikus papildomus paaiškinimus, turėjo būti išvengta nesusipratimų bei pagerinti santykiai su kandidatais.
 • Ombudsmenas išreiškė kritiką Tarybos atžvilgiu, šiai netinkamai ir nerūpestingai atsakius į prašymą susipažinti su dokumentais. Tokį žingsnį nulėmė tyrimas, kuris atskleidė, kad priešingai nei teigta pirminiame Tarybos atsakyme skundo pareiškėjui dėl atitinkamų dokumentų, iš tikrųjų egzistavo nemažai papildomų dokumentų. Po ombudsmeno atlikto skundo tyrimo, skundo pareiškėjui buvo suteikta galimybė susipažinti su papildomais dokumentais.

Kaip susisiekti su Europos ombudsmenu?

Europos Ombudsmenas
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 (0)3 88 17 23 13
Faks: +33 (0)3 88 17 90 62

Išsamią ir naujausią informaciją apie ombudsmeno veiklą rasite: http://www.ombudsman.europa.eu

Kur dar galima kreiptis?

Jei turite problemų dėl nacionalinių, regioninių ar vietos valdžios institucijų administravimo, galite kreiptis į atitinkamą nacionalinį ar regioninį ombudsmeną arba peticijų komitetą. Jų adresus rasite Europos ombudsmeno interneto svetainėje, o taip pat paskambinę telefonu į Europos ombudsmeno biurą.

Jei norite gauti bendro pobūdžio informacijos apie ES, skambinkite EUROPE DIRECT (tiesioginio ryšio su ES) bendrąja nemokama linija
Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11

arba apsilankykite EUROPE DIRECT (tiesioginio ryšio su ES) interneto svetainėje: http://europa.eu/